Handel – det tredje tecknet på att Jesu återkomst närmar sig

Det här är den första bloggposten av fyra som behandlar det tredje tecknet på Jesu återkomst: "De köper och säljer".

Jesus tar upp fyra saker som behandlar det tecken som tydligt ska visa sig innan han återkommer hit till jorden.

Det handlar om vanliga allmänmänskliga tillstånd men inte om moraliska eller andliga frågor. 

Dessa fyra förhållanden handlar om att människorna ska kunna äta och dricka, gifta sig och bli  bortgifta. Vidare ska man kunna köpa och sälja samt plantera och bygga, även i de stora städerna över hela jorden.

För att man ska kunna köpa en vara, en produkt, måste den först bjudas ut till försäljning. Mat kan köpas från den som säljer. Detta beror på att alla människor inte har möjlighet att själva odla sin egen mat. Därför är det helt nödvändigt att det finns en fungerande handelsverksamhet, över hela jorden. Innan Jesu återkomst kommer det att köpas och säljas som aldrig förr, runt hela vår jord. Idag sker mycket av handeln över nätet – och den ökar hela tiden.

I den här bloggposten behandlas handeln – det tredje tecknet.

De fyra tecken som det handlar om beskrivs i Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39:
1) Människorna ska äta och dricka – det första huvudtecknet
2) De gifter sig och blir bortgifta – det andra huvudtecknet
3) De köper och säljer – det tredje tecknet är en förutsättning för det andra och det första tecknet
4) De planterar och bygger – det fjärde tecknet är en förutsättning för det tredje, det andra och det första tecknet

Luk. 17:26-30 26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, ´29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig. Matt. 24:37-39 37 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 

Tecken 3 (att köpa och sälja) och
tecken 4 (att plantera och bygga)
är själva förutsättningen för att
tecken 1
(att äta och dricka) och
tecken 2 (att gifta sig och bli bortgifta, som handlar om äktenskap och familj, – samhällets minsta byggsten).

Det är viktigt att det tredje tecknet fungerar överallt, och inte bara på landsbygden, för att de båda första tecknen ska fungera. 

Att köpa och sälja och att plantera och bygga
är en förutsättning för att människor ska kunna att äta och dricka.

Att köpa och sälja och att plantera och bygga
är också förutsättningen för att hem och familjer
ska kunna fungera bra över hela jorden och inte bara på landsbygden.

Bilden föreställer Jesus när han kastar ut köpmän som köper och säljer i templet.

Handel och köpenskap är en förutsättning för att de båda första förhållandena ska fungera praktiskt. Mellanhänder eller köpmän krävs för att få fram all den mat och all den dryck som behövs till folket. Mat kommer inte automatiskt till alla hem. För att kunna köpa en sak måste den först bjudas ut till försäljning. Mat måste köpas från en säljare. Därför behövs det en fungerande verksamhet av handel på jorden. Detta beror på att alla människor inte har möjlighet att själva odla sin mat. Import och export handlar om att köpa och sälja när det sker över nationsgränser.

Utan affärsverksamhet och handel kommer inte mat att kunna föras från producentledet och vidare i den logistiska kedjan, via grossist och detaljist, till slutkund.

”26 Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar.
27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta,
ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla.
28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde,
29 men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla.
30 På samma sätt skall det vara den dag då Människosonen uppenbarar sig.” Luk. 17:26-30

I Matt. 25 framställer Jesus flera liknelser om hur det kommer att vara innan Jesus kommer åter. Där beskrivs hur tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade.

Jesus fortsatte och sa att vid midnatt hördes ett rop, enligt Matt. 25:6-8:

”6 Brudgummen är här! Gå ut och möt honom! 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.
8 De oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar!”

I vers 9-10 säger Jesus något som bekräftar det som står i Luk. 17:28. Där skriver Lukas om att de köpte och sålde. Så här står det i Matt. 25:9:

”De kloka svarade: Den skulle inte räcka både till oss och till er.
Gå i stället till dem som säljer och köp.”

Genom detta uttalande bekräftar Jesus det som Lukas skriver om i Luk. 17:28 att de … köpte och sålde.

Längre fram i kapitel 25 talar Jesus i liknelsen om talenterna. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Sedan läser vi i Matt. 25 och verserna 16 och framåt:

”16 Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till.
17 Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till.
18 Men den som fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar.”

Jesus bekräftar även här, i Matt. 25, att i den allra sista av den yttersta tiden kommer livlig handel och många affärer att pågå.

Handeln är lika gammal som människan själv

Bakgrunden till de första civilisationernas framväxt var jordbrukets utveckling, bruket av metaller, användandet av skriftspråk och framväxten av städer.
Handel är ett samlingsnamn för de verksamheter där man utbyter varor, tjänster och kapital utan att dessa bearbetas. Handeln baseras på skrivna eller oskrivna avtal. Den är lika gammal som människan själv. Arkeologin har påvisat att handel och kulturflöden längs Europas västkust har pågått i 6 000 år. Människans behov var under stenåldern mycket små och samfärdsmedlen var bräckliga och outvecklade, varför den äldsta handeln inskränkte sig till byteshandel mellan grannfolken.

Redan 3 500 år f. Kr., och omkring 500 år före Noas födelse, användes segelfartyg för frakter. Vattenvägarna var de främsta färdlederna, eftersom vildmarksområdena var omfattande och svårgenomträngliga. Sjöfararna var insatta i de rådande vindriktningar och gynnade regelbundna vindar i sina färder, att även med ofullkomliga fartyg utan fara kunna segla från den ena kusten till den andra.
Mer om forntidens handel här Bild: Kathleen Cohen

Världens äldsta bevarade mynt är från 1300-talet f. Kr.

Bildresultat för sikel
Sikel, ”vikt”, särskilt för guld och silver hos hebréer, assyrier och babylonier, under antiken, då ännu ädla metaller uppvägdes som penningbetalning, innan präglat mynt hade kommit i bruk. Måttet har gett namn till den moderna israeliska valutan shekel.

Under de årtusenden som Gamla testamentet omfattar var mynt och vikter ofta samma sak eftersom betalningsmedlet utgjordes av olika mängder/vikter ädla metaller. Deras värde är okänt.

Talent = 3000-3600 siklar = 36-43 kilo silver Mina/mané = 50-60 siklar = 600-720 gram silve
Sikel/shekel = 12 gram silver
Pim = två tredjedels sikel = 8 gram silver
Beka = en halv sikel = 6 gram silver
Gera = en tjugondels sikel = 0,6 gram silver

Antiken är en svunnen epok i Medelhavets historia

Antiken kommer av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante ’före’.) är en epok i Medelhavsområdets historia.

Enligt en traditionell indelning börjar antiken med de egyptiska och mesopotamiska civilisationerna omkring år 3000 f.Kr. och avslutas omkring 500 e.Kr.
Mer om antiken här

Man tror att världens äldsta mynt finns på Numismatic Museum i Aten, Grekland. Man uppskattar att myntet, som väger 24 kg och är från 1300-talet f. Kr. Mer om myntens historia här

Bildresultat för Josef såldes som slav
Josef blir såld som slav av sina bröder till midjanitiska köpmän.

Josef blev en mycket skicklig affärsman

Josef blev såld till slav åt Ismaeliterna, som även kallades för midjanitiska köpmän, enligt 1 Mos. 37:28. Det skedde ungefär 550 år efter floden, vilket visar att handeln redan då var välutvecklad.

Om protektionism och tull, följ länk här 

För att en vara ska få föras in i ett land ska en avgift kallad tull betalas. Tullavgiften skiljer sig åt beroende på vilken typ av vara det är och mellan vilka länder som en vara förs in ifrån. Inom EU är det generellt fri rörlighet mellan länderna, så länge en vara är unionsvara. Med en unionsvara menas en vara som är tillverkad inom EU, som tidigare har förtullats inom EU eller som har tillverkats av material med ursprung från EU.

Om varor från ett land utanför EU förs in via kommersiell trafik och dess värde inte överstiger 4300 kronor får de föras in skatte- och tullfritt. Om varor förs in på annat sätt än via kommersiell trafik får dock värdet inte överstiga 3000 kronor.

Klassificering av tullavgift

När en vara ska föras in i ett land ska den få en korrekt varukod genom en gemensam förteckning. Detta kallas för klassificering och den gemensamma förteckningen heter TARIC (Integrated Tariff of the European Communities).

Varukoden består av siffror som anger vilka eventuella skatter och tullavgifter som ska betalas på en vara. Dessutom anger den om varan kräver licens eller ett särskilt tillstånd för införsel. Klassificeringen bidrar också till att ge underlag för statistik av import och export. För att se en exakt lista över varukoder hänvisar vi till Tullverkets hemsida, följ länk här.

Det tredje tecknet som Jesus tog upp med sina lärjungar i Lukas 17 och i Matteus 24 handlar om affärsverksamhet

Handel och köpenskap är själva förutsättningen för att de båda första förhållandena (att äta och dricka samt att gifta sig och bli bortgifta) ska fungera praktiskt.

Mellanhänder eller köpmän krävs för att få fram all den mat och all den dryck som behövs. Mat kommer inte automatiskt till alla hem.

För att man ska kunna köpa en sak eller en produkt måste den först bjudas ut till försäljning. Mat kan köpas från den som säljer. Detta beror på att alla människor inte har möjlighet att själva odla sin egen mat. Därför är det helt nödvändigt att det finns en fungerande handelsverksamhet, över hela jorden.

Import och export handlar om att köpa och sälja när det sker över nationsgränser.

Undervisningsserie om Jesu återkomst

Jesu återkomst – tecknen blir allt tydligare

Övergripande bloggpost

Jesus beskriver i både Lukas och Matteus
hur tillståndet i världen kommer att vara innan han kommer åter.
I dessa bibelböcker beskriver Jesus f
yra viktiga förhållanden
0som kommer att råda på vår jord före Jesu andra tillkommelse. Det handlar om fyra allmänmänskliga tillstånd som kommer att gälla.

 


Tecken på Jesu återkomst 
Del 1-5 om d
et första kännetecknet
”Människor äter och dricker”

Del 1 av 5

Det första huvudtecknet
på Jesu återkomst
– syns allt allt klarare

Jesus behandlar fyra förhållanden
som ska visa sig innan han kommer åter.

Dessa tecken 
är inte av andlig karaktär.
Inte heller handlar det heller om …

Del 2 av 5

Dramatisk minskning
av världsfattigdomen

– pekar mot Jesu återkomst

År 1820 levde 90 procent av människorna
på jorden i extrem fattigdom.
Trots att den globala befolkningen
har ökat lavinartat sedan dess
har fler och fler rest sig …

Del 3 av 5

680 miljoner kineser tog sig upp
ur extrem fattigdom på 30 år
– tecken på Jesu återkomst

Under de senaste 50 åren har,
enligt FN:s beräkningar,
fattigdomen minskat lika mycket
som under de föregående 500 åren.
Detta är ett tecken på att …

Del 4 av 5 

Speciell mat- och dryckeskultur
har fått innestatus – signalerar
att Jesus ska komma tillbaka

Del 5 av 5 

Svensk krog fick toppbetyget
i Guide Michelin  – också
ett tecken på att Jesus är på G

För första gången har en svensk krog
lyckats knipa toppbetyget,
tre stjärnor, i Guide Michelin.
Toppbetyget fick
restaurang Frantzén i Stockholm …

 

 

 

 

 

Tecknen på Jesu återkomst 
Del 1-2 om d
et andra huvudtecknet
”Människor gifter sig och blir bortgifta”

Del 1 av 2

”De gifter sig”:
Det andra huvudtecknet på att
Jesu återkomst närmar sig

Del 2 av 2

”De blir bortgifta”:
Förnedrande för småflickor
att bli bortgifta med äldre män

 

 

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.