”De gifter sig”: Det andra huvudtecknet på att Jesu återkomst närmar sig – Del 1

Joe Jessop hade år 2012 fem hustrur, 46 barn och 239 barnbarn. Man kunde då läsa om att den då åttioåttaårige Joe Jessop är en äldste inom den kontroversiella amerikanska sekten ”Fundamentalistiska Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”, som bröt sig ur mormonkyrkan sedan kyrkan förbjudit månggifte.

Jesus tar upp fyra saker som handlar om de tecken, förhållanden eller tillstånd som ska visa sig innan han kommer till jorden, för andra gången. Dessa beskrivs i Lukas 17  och i Matteus 24:

1) Människorna åt och drack – det första huvudtecknet
2) De gifte sig och blev bortgifta – det andra huvudtecknet
3) De köpte och sålde – det tredje tecknet är en förutsättning för det andra och det första tecknet
4) De planterade och byggde – det fjärde tecknet är en förutsättning för det tredje, det andra och det första tecknet.

Det andra tecknet handlar om den minsta cellen eller enheten i samhället – familjen. Efter vigseln blir det vanligtvis en fest – en bröllopsfest.

Giftermål och bröllop är en bild av kärlek, glädje, framtidshopp och förväntan.

Att gifta sig och bli bortgift är självklara företeelser över hela världen idag. När giftermål och familjebildning fungerar kommer samhället att utvecklas och överleva. Äktenskap innebär att makarna lovar varandra skydd, kärlek och omsorg. Det ger också legitimitet i samhället. I detta hägn ges möjlighet för man och hustru att uppfostra det kommande släktet på bästa sätt. Hemmet är en plats där man ger och tar emot kärlek. Och där får barnen uppleva föräldrarnas kärlek, omvårdnad och trygghet, där i hemmet får barnen också lära sig lydnad.

Herren Jesus vill att vi ska förstå att fyra förhållanden är nödvändiga behov för mänsklighetens fortbestånd; ”att äta och dricka, att gifta sig, att köpa och sälja att plantera och bygga”. Han vill att vi ska begripa oss på dessa tillstånd, under tiden som de sker.

Det andra tecknet att ”människor gifter sig och blir bortgifta”
är en bild av människors förväntan och framtidstro

I Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39 beskriver Jesus de tecken som ska föregå hans återkomst:

Luk. 17:26-30: 26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig. Matt.  24:37-39: 37 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer.

Innan Jesu andra tillkommelse kommer många människor att gifta sig och många kommer att bli bortgifta.

Det andra tecknet att ”människorna gifter sig och blir bortgifta” är en bild av kärlek, glädje, framtidstro och förväntan. Innan Jesus återkomst kommer människorna över hela världen, i princip, att ha mat på bordet och att få äta sig mätta. Det gäller alla människomiljarder (det första tecknet). Före Jesu återkomst kommer många att gifta sig och bli bortgifta (det andra tecknet).

Det andra tecknet ”människorna gifter sig och blir bortgifta” är en bild av människors förväntan och framtidstro.

Jesu första under gjordes på ett bröllop
Jesus gjorde sitt första under på ett bröllop i Kana i Galiléen. När vinet tog slut ordnade han det så att festen kunde fortsätta genom att han gjorde nytt vin av vanligt vatten. Enligt Joh. 2:11 så

”uppenbarade han sin härlighet.”

Alldeles säkert vill Jesus uppenbara sin härlighet också i den allra sista tiden, före sin återkomst.

Att gifta sig och bli bortgift är självklara företeelser över hela världen idag. När giftermål och familjebildning fungerar kommer samhället att utvecklas och överleva. Äktenskap innebär att makarna lovar varandra skydd, kärlek och omsorg. Det ger också legitimitet i samhället. I detta hägn ges möjlighet för man och hustru att uppfostra det kommande släktet på bästa sätt. Hemmet är en plats där man ger och tar emot kärlek. Och där får barnen uppleva föräldrarnas kärlek, omvårdnad och trygghet, där får de också lära sig lydnad.

Giftermål nu för tiden – statistik 2010
Under 2010 ökade både giftermålen och skilsmässorna i Sverige med cirka sex procent jämfört med 2009. 50 730 par lovade varandra evig kärlek samtidigt som 23 593 äktenskap upplöstes. De flesta giftermålen sker under sommaren. När Sverige fortfarande var ett bondesamhälle bildades däremot familjerna främst under hösten. I Stockholms län både gifter och skiljer man sig i högre utsträckning än i resten av landet. I Jönköpings län gifter man sig också i högre utsträckning än i genomsnitt men skilsmässor är minst förekommande i landet. Följ länk här

Utrikes födda gifter sig i högre utsträckning än svenskfödda
En del av de regionala skillnaderna beror på befolkningens sammansättning efter födelseländer. Personer som är födda utomlands har 36 procent högre giftermålsfrekvens än i genomsnitt. Svenskfödda har däremot en giftermålsfrekvens som är sex procent lägre än genomsnittet.

Det är dock en relativt stor skillnad mellan personer från olika världsdelar. Personer födda i Norden och EU har åtta procent högre giftermålsfrekvens än förväntat medan personer från Afrika har en giftermålsfrekvens som är dubbelt så hög som förväntat utifrån ålderssammansättningen.

baksida på bil
Vid utgången av 2014 var närmare 3,3 miljoner personer i Sverige gifta. De allra flesta äktenskap är mellan en kvinna och en man, men 4 114 kvinnor och 2 811 män var i ett samkönat äktenskap. År 2017 ingicks 52 497 äktenskap.

Giftermålen ökade under 2014
Det ingicks 47 084 äktenskap i Sverige under 2014, en ökning med tre procent jämfört med året innan. Närmare hälften av alla brudpar gifte sig under sommarmånaderna. 14 juni var den populäraste dagen. Enligt uppgifter från SCB, Statistiska Centralbyrån

Antalet giftermål per år har varierat de senaste åren. Mellan åren 2012 och 2013 minskade antalet giftermål för att sedan öka igen under 2014. Jämfört med 2013 var ökningen tre procent. Under 2014 gifte sig 47 084 par. Av dem var det 756 kvinnor och 457 män som ingick ett äktenskap med en person av samma kön.

Under 2014 gifte sig 36 694 kvinnor och 37 950 män för första gången. Totalt var närmare 3,3 miljoner personer i Sverige gifta vid utgången av 2014. De allra flesta äktenskap är mellan en kvinna och en man, men 4 114 kvinnor och 2 811 män var i ett samkönat äktenskap. Förra året skedde 52 497 vigslar.

Följande terminologi brukar användas för olika former av polygami:
Polygyni – en man är gift med flera kvinnor.
Polyandri – en kvinna är gift med flera män.
Polygynandri – flera män och kvinnor är gifta med varandra.
Bigami – en person är gift med två personer.

Polygyni förekommer i omkring tre fjärdedelar, eller i 850 av 1 170 av de samhällen som ingår i George Murdockss Ethnographic Atlas.
Polyandri är mycket ovanligt.
Polyamori är vidare en generell term för en romantisk eller sexuell relation (inte nödvändigtvis äktenskaplig) med flera partners samtidigt.

”Familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till samhällets och statens skydd.” – 31 oktober 2016

Så lyder 23:e artikeln i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Den gör tydligt för alla och envar, inklusive Sveriges makthavare, vad som är den minsta enheten i samhället: Familjen. Inte individerna. Och inte politikerna!”, skriver grundarna av tankesmedjan ”Familjen först”; Alf Svensson, Elisabeth Sandlund, Kjell Blückert, Mikael Oscarsson och Rolf Åbjörnsson på DN debatt den 31 oktober 2016. ”Familjen först” har sin webbplats här.

Den muslimske mannen får ha högst fyra hustrur
I islamistiska samhällen kan en man gifta sig med upp till fyra kvinnor men råkar själv sällan ut för några allvarliga bestraffningar i sin äktenskapsutövning. Läs mer här 

Bildresultat för får ha högst fyra hustrur
I islamistiska samhällen kan en man gifta sig med upp till fyra kvinnor. Forskare har kommit fram till att ett större antal kvinnor än män har fått barn genom mänsklighetens historia, vilket tolkas som ett bevis för systematisk polygami. Antagandet har redan tidigare varit att det historiskt sett varit betydligt vanligare med polygyni (att män har flera kvinnor) än polyandri (att en kvinna har flera män).

Debatt kring barnäktenskap i Indonesien, sändes i radions P1 fredagen den 26 augusti 2016
I Indonesien är barnäktenskap fortfarande vanliga och just nu pågår en kampanj som förespråkar tidiga äktenskap. Kampanjen väcker debatt – idag måste en kvinna vara minst 16 år och mannen minst 18 för att få gifta sig i Indonesien. En del religiösa ledare skulle vilja se ännu tidigare äktenskap för att unga inte ska begå ”syndiga handlingar”, rapporterade Naila Saleem, som har besökt en islamisk skola i östra Jakarta och pratat med studenter där.

Polygami var förr tillåtet inom Judendomen
Abraham hade tre fruar; Sara och bihustrun Hagar samt Ketura (efter Saras död).  David tog sig många hustrur och bihustrur medan Salomo hade hundratals fruar. Praktiserandet av polygami fortsatte tills Rabbin Gershom ben Yehudah (955 e. Kr. tills 1030 e. Kr.) publicerade ett påbud emot det.

De judiska sefardiska församlingarna, som levde i muslimska länder, fortsatte praktisera polygami ända tills 1950-talet, tills ’Act of Chiefs Rabbinate of Israel’ förlängde förbudet om att gifta sig med mer än en fru.

Polygami infördes hos mormonerna på 1840-talet
Polygami infördes hos mormonerna under stort hemlighetsmakeri i början av 1840-talet. Grundaren Joseph Smith började då praktiserade månggifte. Joseph Smith förnekade anklagelsen offentligt men år 1843 berättade han för sina närmaste lärjungar om en uppenbarelse. Enligt denna ”nya och eviga pakt” med Gud skulle männen ta flera hustrur, så att de rättrogna kunde ”mångfaldiga sig och uppfylla jorden”.

År 2012 kunde man läsa om att den då åttioåttaårige Joe Jessop är en äldste inom den kontroversiella amerikanska sekten ”Fundamentalistiska Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”, som bröt sig ur mormonkyrkan sedan denna förbjudit månggifte.

Joe Jessop hade 2012 fem hustrur, 46 barn och 239 barnbarn.

Talmud, (hebreiska för studium, lära) är judarnas stora efterbibliska skriftsamlingar om cirka 6 200 sidor. Här finns bland annat de skriftlärdas stadgar, lagdiskussioner och skriftutläggningar. Samtliga auktoriteter som åberopas i Talmud levde före år 500 e. Kr.

Äktenskapskontrakt mellan män – skrevs på Noas tid
Det lär endast ha funnits en period i människans historia där samkönade äktenskap tidigare har varit legaliserade och det var under gudsmannen Noas dagar, innan den stora floden kom. Enligt den judiske rabbinen Arych Spero avslöjar texterna i Talmud att människorna vid tiden före floden, för 5 000 år sedan, började skriva äktenskapskontrakt, mellan män. Detta torde vara ett officiellt godkännande av samkönade äktenskap.

Enligt lärda rabbiners tolkning av babyloniska Talmud (judarnas stora efterbibliska skriftsamling på 20 volymer, som omfattar ca 20 000 sidor) från år 1 000 f. Kr. skall det endast ha funnits en period i människans historia där samkönade äktenskap legaliserades och det var under gudsmannen Noas dagar, innan den stora floden kom.

Det är intressant att notera att det inte ens under antiken förekommit legalisering av samkönade äktenskap, trots att homosexualitet då var en väletablerad och icke ifrågasatt samlevnadsform.

Sverige införde homoäktenskap den 1 maj 2009
Äktenskap mellan två personer av samma kön, kallas även samkönat äktenskap, enkönat äktenskap, homoäktenskap eller könsneutralt äktenskap. Samkönat äktenskap kan ingås i Argentina, Belgien, Brasilien, Danmark, Irland, Island, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Sverige, Finland, Sydafrika, Uruguay, Frankrike och USA. Den 1 maj 2009 införde Sverige lagliga homoäktenskap.

De allra flesta länder tillåter inte samkönade äktenskap. I Polen, Serbien, Lettland och Litauen har äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna skrivits in i grundlagen. Bakgrunden är att man oroar sig över följderna av utvecklingen inom EU.

Innan Jesus kommer åter kommer man att fortsätta att gifta sig och bli bortgifta. Vid den allra yttersta tiden kommer människor att få uppleva glädje och äga framtidshopp.  

Här kommer en artikel med statistik från Bröllopsguiden
Följ länk här

Vigselstatistik

Den här texten är skriven av Sofia Sandin på Bröllopsguiden.

I genomsnitt är antalet vigslar omkring 43 066 per år i Sverige

1989 var rekordåret för antal vigslar i Sverige. Det skedde i samband med en ändrad lagstiftning om änkepensionen och siffran blev så hög som 108 919 antal vigslar. Under 2000-talets gång ökar siffran för varje år som går, sedan inträffar en märkbar skillnad under millennieskiftet år 2000 då hela 4213 fler par gifte sig jämfört med året innan.

Upp- och nedgång

Vad som kan tänkas vara orsaken till dessa uppgångar och nedgångar inom vigselstatistiken ser man ganska tydligt då man 1999 hade en ökning jämfört med åren innan, och det kan tänkas bero på att det är sista årtalet under det decenniet. Likaså 1990 och 2000 ökar giftermålen. Så första och sist åren under ett decennium är det populärt att gifta sig.

Giftasålder

I Sverige var genomsnittsåldern 31,9 år hos kvinnor och 34,5 år hos männen då det gifte sig. Historiskt sätt låg giftasåldern omkring 25-29 år under andra hälften av 1800-talet. Under krigsåren på 40-talet sjunker snittåldern ytterligare, speciellt bland kvinnorna. Även hög- och lågkonjunkturer i landet påverkar säkerligen. Medelåldern varierar mycket mellan de olika länen i Sverige. I Jönköping har man den yngsta snittålder och i Jämtlands län har man de äldsta.

Sambostatistik

Under årens gång då giftermålen har varit lägre till antal har ibland sambostatistiken istället ökat, ett tillfälle var 1986. I många fall är man sambo en lång tid innan man gifter sig. Att vara sambo liknas mycket med ett äktenskap men man har inte samma rättsliga skydd som de som är gifta.

STATISTIK
PÅ VIGSLAR
I SVERIGE
ÅR: VIGSLAR:
2017 52 497
2016 53 817
2015 52 314
2014 47 084
2013 45 703
2012 50 616
2011 47 564
2010 50 730
2009 43 051
2008 50 332
2007 47 898
2006 45 551
2005 44 381
2004 43 088
2003 39 041
2002 38 012
2001 35 778
2000 39 895
1999 35 682
1998 31 598
1997 32 313
1996 33 484
1995 33 642
1994 34 203
1993 34 005
1992 37 173
1991 36 836
1990 40 477
1989 108 919
1988 44 229
1987 41 223

Undervisningsserie om Jesu återkomst

Jesu återkomst – tecknen blir allt tydligare
Övergripande bloggpost

 


Tecknen på Jesu återkomst 
Del 1-5 om d
et första huvudtecknet
”Människor äter och dricker”

Del 1 av 5

Det första huvudtecknet
på Jesu återkomst
– syns allt allt klarare

Jesus behandlar fyra förhållanden
som ska visa sig 
innan han kommer åter.
Tecknen eller rådande förhållanden
är inte av andlig karaktär.
Inte heller handlar det heller om …

Del 2 av 5

Dramatisk minskning
av världsfattigdomen

– pekar mot Jesu återkomst
År 1820 levde 90 procent av människorna
på jorden i extrem fattigdom.
Trots att den globala befolkningen
har ökat lavinartat sedan dess
har fler och fler rest sig …

Del 3 av 5

Kina
världens ekonomiska draglok
– tecken på Jesu återkomst

Under de senaste 50 åren har,
enligt FN:s beräkningar,
fattigdomen minskat lika mycket
som under de föregående 500 åren.
Detta är ett tecken på att …

Del 4 av 5 

Speciell mat- och dryckeskultur
har fått innestatus – signalerar
att Jesus ska komma tillbaka

Vinodling är av mycket gammalt datum.
Den startade för omkring 4 500 år sedan.
Det var den gamle Noa,
han med arken,
som anlade mänskligheten första vingård …

Del 5 av 5 

Svensk krog fick toppbetyget
i Guide Michelin  – också
ett tecken på att Jesus är på G

För första gången har en svensk krog
lyckats knipa toppbetyget,
tre stjärnor, i Guide Michelin.
Toppbetyget fick
restaurang Frantzén i Stockholm …

Tecknen på Jesu återkomst 
Del 1-2 om d
et andra huvudtecknet
”Människor gifter sig och blir bortgifta”

Del 1 av 2

”De gifter sig”:
Det andra huvudtecknet på att Jesu återkomst närmar sig

Jesus tar upp fyra tecken som ska visa sig runt om på jorden innan han kommer åter. Det andra huvudtecknet
handlar om att människor gifter sig
och blir bortgifta …

Del 2 av 2

”De blir bortgifta”:
Förnedrande för småflickor
att bli bortgifta med äldre män

År 2010 var 70 000 personer i Sverige rädda för att bli bortgifta, mot sin vilja: Det visar Ungdomsstyrelsens studie ”Gift mot sin vilja”. Det är inte helt ovanligt att
mycket unga barn på 8-15 år blir bortgifta.
 
Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.