Bedragare: Tecken som förebådar förödelsens styggelse – Del 1

Detta är den första bloggposten som behandlar Tecken på förödelsens styggelse: "Bedragare".

Innan Jesu offerdöd förklarade han för sina lärjungar att det ståtliga templet i Jerusalem skulle komma att förstöras och brytas ner, i grund. Jesus profeterade kraftfullt och klart om detta i Lukas 21, i Matteus 24 och även i Markus 13.

”Allt ska rivas ner”, menade alla tre författarna och delger därför exakt samma fakta. Alltså; skrift förklarar skrift.  

I slutet av Matteus kapitel 23 börjar Jesus profetiskt beskriva vad som ska komma att hända med folket i den generation som då levde. Där tar han också upp vad som ska ske med staden Jerusalem och med dess tempel. Undervisningen om vad som ska hända med templet fortsätter sedan i nästa kapitel, det 24-e.

Jesus visade alltid stor barmhärtighet i alla sina samtal med folket liksom i sin undervisning, förutom mot det onda prästerskapet och fariséerna. Där var han vass.

Vid ett tillfälle samtalade hans lärjungar med honom om det ståtliga och vackra templet i Jerusalem. Då förklarade Jesus för dem att templet inte alltid skulle stå där så fint och så grant. Det skulle komma att förstöras.

Att förstå sig på tiden – på rätt sätt
I samtalet visade han på olika förhållanden som skulle visa sig innan ödeläggelsen skulle ske. Han underströk vikten av att de måste sätta sig in i detta för att kunna förstå sig på tiden – på rätt sätt.

Eftersom Jesus inte ville att någon enda av hans lärjungar skulle komma till skada, i en kommande framtid, redogör han här för hur det viktiga tecknet skulle komma att se ut.

Mycket tydligt redogör Jesus för lärjungarna om detta. Jesus ville att alla skulle förstå och tillämpa det på rätt sätt, enligt Lukas, Matteus och Markus:

Luk. 21:5-6 När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sade Jesus:
6 ”Detta som ni ser – det ska komma dagar då här inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.”
Matt. 24:1-2 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna
2 Men han sade 
till dem: ”Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.”
Mark. 13:1-2 När Jesus gick ut från templet, sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk!” 2 Jesus sade till honom: ”Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.”

Jesus förklarade för sina lärjungar att det ståtliga templet i Jerusalem skulle komma att förstöras och brytas ner, i grund.

Här ser vi att Jesus kraftfullt och klart uttrycker denna sanning i Lukas 21, likaså i Matteus 24 och även i Markus 13.

”Allt ska rivas ner”,

menar alla tre och framför därför samma fakta och likadan information. Alltså; skrift förklarar skrift.

I slutet av Matteus kapitel 23 undervisar Jesus profetiskt om vad som ska komma att hända med folket i den generation som då levde. Där tar han också upp vad som ska ske med staden Jerusalem och med dess tempel. Undervisningen om vad som ska hända med templet fortsätter sedan i nästa kapitel, det 24:e.

vers 3 i Matt. 24 frågar lärjungarna om tre olika saker:

1) När skall detta ske? Frågan syftar på det chockerande som Jesus precis hade sagt – att templet skall komma att förstöras. 
2) Vad blir tecknet på din återkomst?
3) Vad blir tecknet på den här tidsålderns slut?

Låt mig ge mer fakta runt lärjungarnas tre frågor:

1) Först kommer den fråga som är så viktig för lärjungarna att få Jesu svar på:
När ska templet brytas ner och vad blir tecknet på det?
Här citerar jag vad Lukas, Matteus och Markus skriver om den fråga som lärjungarna ställde – om tecknet på templets förstörelse:

Luk. 21:7 Då frågade de honom: ”Mästare, när ska det ske?  Och vad blir tecknet när det ska hända?” Matt. 24:3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När ska det ske?  Mark. 13:3-4 3 Jesus satt på
Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom Då frågade de: 4 ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet när allt detta ska uppfyllas?”

Allt som beskrivs i Lukas 21:8-32 och i Matteus 24:4-34 (förutom verserna 29-31) samt i Markus 13:5-30 handlar om det som skedde under den generation (eller det släkte) som levde under Jesu tid och fram till templets förstörelse, år 70.

I bloggposten ”Vad betyder uttrycket det här släktet?” reds begreppet ut: https://sistatiden.se/vad-betyder-uttrycket-det-har-slaktet/

Skrift får förklara skrift
Principen som vi har att hålla oss till är att låta skrift förklara skrift. Vi får inte rycka något ur sitt sammanhang eller åka slalom mellan bibelord som passar oss bra eller ”gena över gräsmattan”. Det innebär att varje sak och princip som vi framför och allt som vi hävdar, i tal eller i skrift, måste bygga på två eller tre trovärdiga vittnens samstämmiga vittnesbörd. Allt som framförs måste var ställt bortom allt tvivel. Om vi inte gör på detta sätt uppstår förvirring – och lyssnaren och/eller läsaren förs då fel. Det får inte bli så att vi blir en del av det som Jesus varnar för i Matt. 24:4-5 och i Luk. 21:8 liksom i Mark. 13:4-5.

De tre författarna skriver att det handlar om templet och att det ska förstöras. Därför undrade lärjungarna; När i tiden det skulle rivas ner? Det var detta som det handlade om – om templets förstörelse.

Matteus redogör även för två andra frågor som lärjungarna tog upp i slutet av vers 3:

”Vad blir tecknet på din återkomst?
”Och vad blir tecknet på den här tidsålderns slut?”

Svaret på frågan om tecknet på Jesu återkomst börjar han att ge först i slutet av kapitlet, i Matteus 24:37 och framåt. Sedan använder Jesus hela det nästkommande kapitlet, det 25:e, för att ytterligare reda ut vad som ska komma att ske samt belyser tecknet inför tidsålderns slut.

Vad säger de som menar att Matt. 24:4-14 handlar om tecknen på Jesu återkomst?
Intressant att notera är att när man lyssnar till förkunnare som menar att verserna i Matteus 24 kapitel, verserna 4-14, handlar om Jesu återkomst och inte om templets förstörelse, så framträder olika ingångar:

Läraren i församlingen menar, inte sällan, att det viktigaste tecknet som förebådar Jesu återkomst är det som står i verserna 4 och 5, där det varnas för bedragare: ”Se till att ingen bedrar er”.

Evangelisten, å sin sida, pekar på det som framförs i vers 14 som det viktigaste tecknet: ”Evangelium ska förkunnas i hela världen”.

Israelvännen, i sin tur, tycker att vers 32 är den mest centrala vers att lyfta fram som det stora tidstecknet på Jesu återkomst: ”Fikonträdet – en bild av Israel”.

Här under pekar Jesus först på olika händelser och förhållanden
som skulle komma att ske före det riktigt allvarliga tecknet;

Det första som Jesus varnar sina lärjungar för handlar om möjligheten och risken för de troende att bli bedragna:

Luk. 21:8 Han svarade: ”Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Följ dem inte! Matt. 24:4-5 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Mark. 13:5-6 Då började Jesus tala Till dem: ”Se till att ingen bedrar er. 6 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.

* Många falska messiasgestalter och falska profeter skulle göra stora tecken och under, enligt tre evangelister

Ovanstående syftar på tiden före templets förstörelse. Det ser vi av texterna som visats från Lukas, Matteus och Markus.

Det finns klara historiska bevis som bekräftar
att många personer uppträdde bedrägligt decennierna före år 70

Först varnade Jesus för bedragare; Matt. 24:4-5, Mark. 13:5-6 och i Luk. 21:8

Alla tre redogörelserna varnar för bedragare, men Lukas redogörelse klargör när dessa saker skulle hända:

”Tiden är nära. Men följen dem icke”.

Detta var inte något som skulle äga rum hundratals eller tusentals år senare! Jesus varnade sina lärjungar för något som skulle inträffa under deras tid!

Förvillade ”många”, bedrog ”många” människor på den tiden? Ja! Enligt historikern Josefus övertalade en viss bedragare som hette Theudas, tolv år efter vår Frälsares död, en massa människor att följa honom till floden Jordan, som enligt honom skulle dela sig så att de kunde passera.

Vid Felix tid (han är omnämnd i Apostlagärningarna) var Judarnas land fyllt med bedragare som Felix måste döda varje dag – ett uttalande som tyder på att det fanns många av dem! En egyptier som ”gjorde anspråk på att vara en profet” samlade 30.000 människor och påstod att han skulle visa ”hur Jerusalems murar skulle falla ner på hans befallning”.

En annan bedragare var Simon trollkarlen, som fick folk att tro att han ”var Guds stora kraft” (se Apg. 8). Enligt Irenaeus påstod han sig vara ”Guds son och änglarnas skapare”. Justinus omtalar hur han reste till Rom och blev hälsad som en gud p.g.a. sina magiska krafter.

Origenes talar om en speciell undergörare, Dositheus, som påstod att han var ”den Kristus som Mose förebådade”.

En annan bedragare vid denna tid var Barchochebas som ”påstod sig slunga ut eldslågor”.

Barjesus, omnämnd i Apg. 13:6, ”var en trollkarl och falsk profet”.

Detta är exempel på bedragare, om vilka historien berättar att de var ”ett stort antal”, och om vilka Jesus hade profeterat att de skulle vara ”många”.

Jesus varnar för bedragare också på andra ställen i dessa textavsnitt; dels i Matt. 24:11:

”Många falska profeter ska träda fram och bedra många.”

Jesus varnade också för bedragare i Matteus 24:23-26 liksom i Markus 13:21-23. Där understryks vikten av att se upp för bedragare och lurendrejare:

Matt. 24:23-26 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 26 Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Mark. 13:21-23 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.’

Sju bevis som styrker att falska messiasgestalter och bedragare
uppstod före templets förstörelse, år 70:

1) Historien visar att många bedragare uppstod
under den närmaste 40 års perioden efter Jesu försoningsdöd

2) Texterna, här ovan, handlar om Jesu förklaring
till vad som kommer att ske innan templet förstörs

3) Falska messiasgestalter och falska profeter framträdde
under årtiondena före Jerusalems förstörelse, enligt Matt. 24:24:
”Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram
och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

4) Falska profeter och falska messiasgestalter framträdde
under årtiondena före år 70, enligt Mark. 13:22:
”Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram
och göra tecken och under för att om möjligt bedra de utvalda.”

5) Luk. 21:32 handlar om vad som skulle komma att ske
under den generation som då levde:
”Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.”  

6) Matt. 24:34 tar upp om vad som kom att ske
under den generation som levde på Jesu tid:
”Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.”

7) Mark. 13:30 behandlar omständigheter som kom att ske
under den generation som levde på lärjungarnas tid:
”Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker.”

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

 1. Daniel 12:12-13

  Ha dessa verser framfor Dig.

  8 nov -16
  Obama, Antikrist, eftertrads av den sista Trump-eten.

  1290 dagar senare:

  21 maj -20
  Kristi Himmelsfard. Acsension day.

  https://www.timeanddate.com/date/duration.html
  Kolla sjalv.

  22 maj – Nymane (Dag 1291)

  5 juni – Fullmane manformorkelse.

  21 juni – Nymane solformorkelse.

  5 juli – Fullmane manformorkelse. (Dag 1335)

  Vad star det i Bibeln?

  Las och jamfor:

  Mark 13:24
  Luke 21:25
  Matthew 24:29

  Guds folk har varit med om Jacobs trouble, Jeremiah 30:7

  Hellre forbereder man sig 1 ar i forvag, an att missa med 1 dag.

  Du behover inte gora ngt, mer an att Du nu ar informerad om vad jag har i mina tankar.
  Du ar ett vittne.

  Jag blev vackt av Arkeangel Mikael.

  All ara till Israels Gud.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.