Det första förhållanden, av fyra, som visar på Jesu återkomst – syns allt klarare

Det här är den första bloggposten i serien om det första huvudtecknet på Jesu återkomst; "Människorna åt och drack". På Noas och Lots tid hade människorna tillgång till bra mat och gott om föda. Under deras livsdagar var det en behaglig situation som folk levde i. Klimatet var skönt, de yttre förhållandena var angenäma och det fanns rikligt med föda. I vanligt folks livsrytm ingick det att äta och dricka regelbundet. Innan Jesus kommer åter går detta i repris.

Jesus behandlar fyra förhållanden som ska visa sig på jorden innan han kommer åter.

Tecknet eller det rådande tillståndet är inte av andlig karaktär. Inte heller handlar de om moraliska eller kulturella frågor. De tecken som Jesus pekar på handlar om mänsklig utveckling och samhällsuppbyggnad. Innan Jesu återkomst kommer hela mänskligheten att få äta sig mätt.

Det första förhållandet handlar om att människor, runt hela vår jord, ska ha mat på bordet; människorna äter och dricker.

Det handlar inte om falsk förkunnelse, även om falsk undervisning sker idag och kommer att fortsätta. Falsk förkunnelse innebär att man bedrar och vilseleder folk men detta är inget tecken på Jesu återkomst. Inte heller handlar det om att evangeliet ska predikas och nå ut över hela världen. Situationen i Israel handlar det inte heller om. Nej, tecknen är av vanlig allmänmänsklig karaktär.

Som det var på Noas tid, handlar fyra olika förhållanden som pekar mot Jesu andra tillkommelse

Dessa beskrivs i Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39:
1) Människorna åt och drack – det första förhållandet
2) De gifte sig och blev bortgifta – det andra tillståndet
3) De köpte och sålde – det tredje förhållandet är en förutsättning för det andra och det första förhållandet
4) De planterade och byggde – det fjärde förhållandet är en förutsättning för det tredje, det andra och det första tillståndet.

Människorna äter och dricker – det första förhållandet som pekar på att Jesu återkomst närmar sig
Soppa, tvål och frälsning myntades av Frälsningsarméns grundare William Booth på 1800-talet. Så här uttryckte han sig:

”Men vad är det för mening med att predika evangeliet till människor vars hela uppmärksamhet är fokuserad på en galen, desperat kamp för att överleva?”

För att kunna hjälpa svaga människor prioriterade William Booth verksamheten inom Frälsningsarmén på följande sätt:
1) Soppa            2) Tvål               3) Frälsning

Gud vill att människor ska bli frälsta. I den sista tiden kommer han att ge de allra bästa förutsättningarna för hela mänskligheten att kunna ta till sig evangeliet och bli evigt räddade. Det är vad det första tecknet handlar om: människorna åt och drack.

Att fler och fler människor över hela världen
får äta sig mätta
är det första tecknet på att
Jesu återkomst närmar sig

Bördiga halvmånen är ett område i Mellanöstern. Det inkluderar delar av det som i dag är Israel, Palestina, Jordanien, Libanon, Syrien och Irak. På Noas och Lots tid hade de tillgång till bra mat och gott om föda. Under deras livsdagar var det en behaglig situation som människorna levde i. Klimatet var skönt, de yttre förhållandena var angenäma och det fanns rikligt med föda. I vanligt folks livsrytm ingick det att regelbundet äta och dricka.

Låt oss se hur det var på Noas och Lots tid – i den bördiga halvmånen
Den bördiga halvmånen är ett område i Mellanöstern. Det inkluderar delar av det som i dag är Israel, Palestina, Jordanien, Libanon, Syrien och Irak.

Ibland räknas även floddalar och angränsande, bördiga, områden i Egypten, Cypern, Turkiet och Iran in.

Området är känt som platsen för fler av människans tidigaste civilisationer. Boskapsskötsel och jordbruk introducerades mycket tidigt i Bördiga halvmånen.

Bördiga halvmånen definieras ibland som området kring de bördiga dalarna vid floderna Jordan, Orontes, Eufrat, Tigris och Karun. Dessa har varit föremål för mänsklig bosättning sedan stenåldern.

Genom utveckling av jordbruk och djurhållning ledde det i förlängningen till uppkomsten av städer och små riken, skrivkonst och religiös utveckling. I detta område skedde förädling av vilda arter till vete och många andra viktiga grödor. Det var också i bördiga halvmånen som många av världens första städer uppstod.

Flera av den djuravel och förädling av växter som förekommer än idag, är i vilda former i regionen, inklusive vildget, mufflonfår och vildvete.

Även Nilens dalgång ingår ofta i begreppet Bördiga halvmånen, eftersom området sedan tidig historia hade kontakter med de övriga delarna i området.

I början av mänsklighetens historia började människan bedriva jordbruk
Flera kulturer utvecklades under neolitisk tid, då människan blivit bofast och då de första städerna uppkom. Bronsåldern inleddes omkring 3 500 f. Kr., under Noas livstid och före den stora floden. Skrivkonsten uppfanns omkring 3 000 f. Kr, i slutet av Noas livstid. Vid denna tid organiserades de första stadsstaterna, vilka senare skulle bilda grunden för de stora forntida kungarikena Akkad, Assyrien, Babylonien, det forntida Egypten, Hettiterriket, Mitanni och Persien.

Människans livsvillkor i Paradiset var helt perfekt
I Pietisten, på 1800-talet, skrev CO Rosenius (född 1816 och död 1868) att människan hade allt vad hon kunde önska sig.

”Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan”,

som han hade danat. Herren Gud lät nämligen alla slags träd, som var ljuvliga att se på och goda att äta av, uppväxa ur marken och livets träd mitt i lustgården, så och kunskapens träd på gott och ont. Och från Eden utgick en flod, som vattnade lustgården.

”… Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land … ”,

läser vi i 1 Mos 13:10. Där handlade det inte om en vanlig trädgård utan det var som ”en Herrens lustgård”. Tydligen kommer Herrens välsignelse att drabba den här jorden, före Jesus återkomst, så till den grad att människorna ska kunna få äta sig mätta och må gott – överallt.

Till detta underbara område flyttade Lot. Han var ingen fattig man när han utvalde åt sig hela den vattenrika och bördiga Jordanslätten. Lot ägde får och nötboskap och hans herdar tog hand om djuren. Tält ägde han också. I 1 Mos 13:6 står det att

”landet kunde inte livnära dem (Abram och Lot) där de bodde i samma område.”

Om människornas fysiska välmående och överlevnad handlar det bl. a om, vid Jesu tillkommelse. Människorna hade gott om mat och dryck, under både Noas och Lots tid. Innan Jesus kommer åter kommer hungersnöden, principiellt, att ha utrotats och världens befolkning får äta sig mätt och leva gott. Det handlar om vanlig mat och vanlig dryck; vatten, vin eller annan dryck.

På Noas och Lots tid åt man i sina hem liksom vid stora festmiddagar.

Noas och Lots livstid var sammankopplade under en tusen-års period
Intressant att notera är, att Noas och Lots ihopkopplade livstider är en sjättedel av mänsklighetens historia med en sammanhängande tidsperiod på tusen år.

När floden kom var Noa 600 år. Efter floden levde han i ytterligare 350 år och blev således 950 år gammal.

När Noa dog var Abram 58 år. Abram var 75 år när han lämnade Haran, 17 år efter Noas död. Till Kaanan kom han, troligen samma år, i sällskap med sin brorson Lot.

Bibeln ger oss ingen uppgift om Lots ålder. Vi vet att Sodom och Gomorra gick under 41 år efter Noas död, d v s 391 år efter den stora översvämningen på Noas tid. Då hade Lot två giftasvuxna döttrar, i Sodom.

Folket i Sodom var syndiga och onda men ägnade sig inte åt omstörtande verksamhet. De tog vara på resurserna för egen del. Trots sin ondska förstörde de inte det som fanns i staden och i dess omgivning. Sodom förblev intakt som stad, trots deras ondska, tills dess Gud lät eld och svavel regna ned över den, enligt vad som sägs i 1 Mos 13:13:

”Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren.”

Det finns inga uppgifter i bibeln som stöder tanken på att människorna under Noas eller Lots tid på ett systematiskt sätt förföljde och dödade alla gudaktiga eller oliktänkande.

Innan floden på Noas tid blev man mycket gamla – många blev både 800 och 900 år
För att kunna leva länge behövs näringsrik mat. Detta är en viktig förutsättning. På Noas och Lots tid hade de tillgång till bra mat och gott om föda. Under deras livsdagar var det en behaglig situation som människorna levde i. Klimatet var skönt, de yttre förhållandena var angenäma och det fanns rikligt med föda. I vanligt folks livsrytm ingick det att äta och dricka regelbundet.

I 1 Mos. 4:3 berättar Gud om sitt beslut att inte låta människan bli mer 120 år gammal framöver. Abraham föddes efter floden men blev ändå långt mer än 120 år gammal, ja hela 175 år gammal och hans hustru Sara blev 127, Ismael blev 137, Isak 180 och Jakob 147. Livsbonus var det kanske fråga om. Job bodde i landet Us, som enligt traditionen omfattade Edom och enligt en annan landskapet Hauran (Basan) som ligger öster om Gennesarets sjö. De orter som Jobs vänner kom ifrån fanns på den här tiden. Elimas kom från Teman (1 Mos. 36:11), Bildad från Sua (1 Mos. 25:2), Sofar från Naama (Jos. 15:41) och Elihu från Bus (1 Mos. 22:21).

Abraham föddes efter floden och blev 175 år gammal
hans hustru Sara blev 127
sonen Ismael blev 137
löftessonen Isak blev 180
och sonsonen Jakob blev 147 år

Gud har sagt om Job att han var rättfärdig, precis som Daniel och Noa var. Gud använder inte två olika måttstockar. Därför är det inte möjligt att tänka sig att Job gick under i floden, ihop med syndarna och de orättfärdiga. 2 Petr 2:5 bekräftar att …

”han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.”

Noa och Lot levde under en sammanhållen tidsperiod på tusen år. På den tiden var det fantastiskt bra levnadsförhållanden. Då åt man och drack, man gifte sig och blev bortgift, man köpte och sålde, man planterade och byggde. Precis som det var under Noas och Lots dagar så kommer det också att vara under den allra yttersta tiden. Det är fyra olika tecken som kommer att gå i repris, innan Jesus kommer åter.

Tecknen på Jesu återkomst kommer inte att vara av andlig karaktär. Inte heller handlar det om moraliska frågor.

Tecknen handlar inte om falsk förkunnelse som bedrar och vilseleder folk, även om förvirrande undervisning sker nu och helt säkert kommer att ske även framöver. Inte heller är tecknet på Jesu andra tillkommelse frågan om att evangeliet ska predikas och nå ut över hela världen. Trots att evangeliet då kommer att kunna nå mycket långt ut till världens alla hörn.

Nej, tecknen är av vanlig, allmänmänsklig, karaktär.

De tecken som Jesus här tar upp handlar om vanligt mänskligt liv, där basala behov möts till allas belåtenhet.

Samhällsuppbyggnad och mänsklig utveckling är det fråga om. Inget tillstånd av kaos beskrivs. Innan Jesus kommer åter kommer välstånd att råda med god materiell standard på jorden. Då kommer det att finnas tillräckligt med mat för hela mänskligheten, därför att det då kommer att odlas och planteras, överallt på vår planet.

Vilken underbar tanke: Ingen behöver gå till sängs med en mage som skriker av hunger.

Undervisningsserie om Jesu återkomst

Jesu återkomst – tecknen blir allt tydligare

Övergripande bloggpost

Jesus beskriver i både Lukas och Matteus
hur tillståndet i världen kommer att vara innan han kommer åter.
I dessa bibelböcker beskriver Jesus f
yra viktiga förhållanden
som kommer att råda på vår jord före Jesu andra tillkommelse.
Det handlar om fyra allmänmänskliga tillstånd som kommer att gälla.

 


Tecken på Jesu återkomst 
Del 1-5 om d
et första huvudtillståndet
”Människor äter och dricker”

Del 1 av 5

Det första huvudtillståndet
på Jesu återkomst
– syns allt allt klarare

Jesus behandlar fyra förhållanden
som ska visa sig innan han kommer åter.

Dessa tillstånd 
är inte av andlig karaktär.
Inte handlar det heller om …

Del 2 av 5

Dramatisk minskning
av världsfattigdomen

– pekar mot Jesu återkomst

År 1820 levde 90 procent av människorna
på jorden i extrem fattigdom.
Trots att den globala befolkningen
har ökat lavinartat sedan dess
har fler och fler rest sig …

Del 3 av 5

680 miljoner kineser tog sig upp
ur extrem fattigdom på 30 år
– pekar mot Jesu återkomst

Under de senaste 50 åren har,
enligt FN:s beräkningar,
fattigdomen minskat lika mycket
som under de föregående 500 åren.
Detta är något att ta fasta på …

Del 4 av 5 

Speciell mat- och dryckeskultur
har fått innestatus – signalerar
att Jesus ska komma tillbaka

Del 5 av 5 

Svensk krog fick toppbetyget
i Guide Michelin  – också
något som pekar på att Jesus är på G

För första gången har en svensk krog
lyckats knipa toppbetyget,
tre stjärnor, i Guide Michelin.
Toppbetyget fick
restaurang Frantzén i Stockholm …

Tecknet på Jesu återkomst 
Del 1-2 om d
et andra tillståndet
”Människor gifter sig och blir bortgifta”

Del 1 av 2

”De gifter sig”:
Det andra tillståndet på att
Jesu återkomst närmar sig

Del 2 av 2

”De blir bortgifta”:
Förnedrande för småflickor
att bli bortgifta med äldre män

 

 

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.