Dramatisk minskning av världsfattigdomen – pekar mot Jesu återkomst

Det här är den andra bloggposten i serien om det första huvudtecknet på Jesu återkomst; "Människorna åt och drack". På bilden säger Hans Rosling till Mats Knutson på SVTs Agenda: ”Att utrota fattigdomen är det enklaste”. Foto: SVT.

År 1820 levde 90 procent av människorna på jorden i extrem fattigdom. Trots att den globala befolkningen har ökat lavinartat sedan dess har fler och fler rest sig och hävt sig upp ur fattigdomens träsk. År 2015 var ”bara” tio procent eller drygt 700 miljoner människor extremt fattiga, enligt Världsbanken. Man räknar med att den extrema fattigdomen ska vara utrotad 2030.

År 1850 levde en miljard människor på jorden. 150 år senare hade världsbefolkningen ökat sex gånger till sex miljarder. Bakom den historiska utvecklingen ser vi att människornas levnadsstandard har ökat.

De fyra tillstånd som visar på Jesu andra tillkommelse beskrivs i Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39:
1) Människorna åt och drack – det första huvudförhållandet

2) De gifte sig och blev bortgifta – det andra huvudtillståndet
3) De köpte och sålde – det tredje förhållandet är en förutsättning för det andra och det första tillståndet
4) De planterade och byggde – det fjärde tillståndet är en förutsättning för det tredje, det andra och det första förhållandet.

Det som har hänt under det senaste seklet pekar på att Jesu ankomst är i annalkande.

Livet på landet och i staden 1776-1914
Under det långa 1800-talet genomgick samhället enorma förändringar, både ekonomiskt och politiskt. Vid periodens början hade den industriella revolutionen tagit fart i Storbritannien samtidigt som de två politiska revolutionerna, först i Amerika och därefter i Frankrike, lade grunden till stora ideologiska (idémässiga) förändringar i det europeiska samhället.

År 1820 levde 90 procent av människorna på jorden i extrem fattigdom. Trots att den globala befolkningen har ökat lavinartat sedan dess har fler och fler rest sig och hävt sig upp ur fattigdomens träsk. År 2015 var ”bara” tio procent eller drygt 700 miljoner människor extremt fattiga, enligt Världsbanken. Man räknar med att den extrema fattigdomen ska vara utrotad år 2030.

Jordbruket blir mer effektivt
Människans levnadsvillkor förändrades grundligt i samband med den industriella revolutionen. Ända fram till 1800-talet var böndernas jordar vanligtvis uppdelade i smala tegar (åkerlappar) som var utspridda runt byn. Men genom de stora skiftesreformerna förändrades systemet runt om i Europa och tegarna slogs istället ihop till större sammansatta jordstycken. Jordbruket blev på så vis långt mer effektivt än tidigare och kunde försörja fler människor.

Städerna växer
Då tegarna slogs ihop till större jordstycken var bönderna tvungna att flytta ut till sina nya jordar. I samband med det splittrades många byar och den gamla bygemenskapen gick förlorad. En annan följd blev att många bönder blev arbetslösa efter att ha sålt sin jord. En stor del av bondebefolkningen lämnade då landsbygden och flyttade till tätorter där de kunde arbeta vid stora maskiner inom industrin eller med andra nya yrken som uppkommit. Städerna blev därför fler och växte kraftigt under hela perioden.

Industrialiseringen höjde folks levnadsstandard
Industrialiseringen av samhället ledde också till att samhällets ekonomiska uppbyggnad förändrades. I det gamla bondesamhället hade folk livnärt sig på att själva framställa det mesta av vad som behövdes för att överleva. Men i takt med industrins utveckling övergick samhällsekonomin i allt större omfattning från naturahushållning till lönearbete och penningekonomi (som vi har idag).

Masstillverkningen inom industrin gjorde så att varorna blev billigare och lättare att tillgå än tidigare. Folk kunde nu köpa mer och bättre kläder vilket med tiden bidrog till att minska de synliga skillnaderna mellan samhällsklasserna. 

År 1850 fanns det en miljard människor på jorden. 150 år senare hade världsbefolkningen ökat sex gånger till sex miljarder.

Jordbrukets förbättring och industrialismen gjorde så att Europa genomgick en väldig befolkningstillväxt under 1800-talet.

Bättre hygien bidrog till kraftig befolkningsökning
Andra bidragande orsaker till folkökningen var förbättrad hygien och sjukvård. Tvålen slog igenom under perioden och inom textilindustrin tillverkades kläder av bomull som var lätta tvätta. Bomullskläderna var dessutom billiga att köpa vilket ledde till att folk kunde byta kläder oftare än tidigare. Därtill blev det vanligt i städerna att bygga med tegel och lägga tak av skiffer som minskade ohyran och spridandet av sjukdomar.

Förbättringar inom sjukvård, vatten, avlopp och annan infrastruktur bidrog också till att öka folkhälsan under periodens senare del.

Det korta 1900-talet – 1914-1991
”Det korta 1900-talet” är ett begrepp som formats av den brittiske historikern Eric Hobsbawm i syfte att förenkla indelningen av historien i karaktäristiska epoker istället för århundraden. Hobsbawms ”korta nittonhundratal” innefattar perioden från första världskrigets början 1914 till kalla krigets slut i samband med Sovjetunionens sammanbrott 1991.

Det korta nittonhundratalet började med en rad motgångar i form av världskrig, ekonomiska kriser och bakslag för demokratin.

Världskrigens tid – 1914-1945
Decennierna från första världskrigets utbrott fram till andra världskrigets slut var en katastrofal period i mänsklighetens historia. Under det första världskriget mobiliserade (samlade) de inblandade länderna sina resurser och satte stora delar av sin befolkning under vapen. Det nya industrisamhällets fabriker kunde nu förse arméerna med fler och dödligare vapen än någonsin tidigare. Resultatet blev katastrofalt. Fler än tio miljoner människor dog och ännu fler sårades.

Mellankrigstiden
Mellankrigstiden kallades tiden mellan de två världskrigen på 1900-talet. Perioden var också dramatisk och kan ses som en längre period av osäker vapenvila. Världen hann aldrig komma till ro efter det första världskriget. Många länder brottades med olösta sociala och nationella konflikter.

I Ryssland
tog kommunisterna över och bildade Sovjetunionen. USA hamnade efter börskraschen 1929 i en djup kris som spreds över världen. Och i Tyskland tog Adolf Hitler och nazisterna makten och skapade en av historiens mest brutala diktaturer.

Efter bara två decennier av fred var det dags för ett ännu större världskrig.

Andra världskriget
omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen och blev den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste omkring 60 miljoner människor livet, varav ca tretton miljoner i nazisternas folkmord.

USA och Sovjetunionen var det andra världskrigets stora vinnare. När kriget slutade hade båda länderna fortfarande mycket stora militära och ekonomiska resurser. USA och Sovjetunionen kom därför att dominera världspolitiken under efterkrigstiden.

Kalla kriget – 1945-1991
Tiden efter andra världskriget 1945 fram till Sovjetunionens sammanbrott 1991 kallas ibland för efterkrigstiden. Perioden präglades av det kalla kriget som var en kraftmätning mellan supermakterna USA och Sovjetunionen.

Under efterkrigstiden delade eller konkurrerade de båda supermakterna om makten över världen samtidigt som de hotade varandra med kärnvapen. Det kalla kriget medförde att mänskligheten under årtiondena efter 1945 fick leva med ett ständigt överhängande hot om kärnvapenkrig. Konflikten var vid några tillfällen nära att övergå i ett tredje världskrig, men avmattades med tiden allteftersom det blev tydligare att Sovjetunionen inte kunde tävla med USA:s ekonomiska kapacitet.

Kolonial frigörelse – från mitten av 1940-talet till mitten av 1960-talet
Efter andra världskriget passade många kolonier på att bryta sig loss från de gamla europeiska kolonialmakterna. Efterkrigstidens konflikter handlade därför ofta om koloniernas befrielsekamp. De enorma kolonialväldena som flera europeiska stormakter hade byggt upp under det långa 1800-talet skakades och rasade samman.

På bara några decennier, från mitten av 1940-talet till mitten av 1960-talet, blev nästan alla europeiska kolonier i Afrika och Asien självständiga.

Förenta nationerna och Europeiska unionen – efterkrigstidens stora fredsprojekt
Vid andra världskrigets slut låg stora delar av Europa i ruiner. Omkring 60 miljoner människor hade dött. På bara några decennier hade Europa och världen uthärdat två världskrig. Detta fick aldrig mera upprepas!

Det var nu – i oktober 1945 strax efter andra världskriget – som den nya säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) föddes. Vid starten var 51 stater medlemmar och lovade därmed ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel”, som det står i inledningen av FN-stadgan.

Ekonomisk tillväxt – 1945-1973
Efter 1945 vann kapitalismen, välfärdsstaten och rättssamhället fotfäste, inte bara i västvärlden utan också i många tidigare europeiska kolonier.

Mellan åren 1945-1973 vände världsekonomin uppåt samtidigt som välståndet ökade hos folk. Många länder lyckades under de här åren bygga upp välfärdssystem med trygghet för alla. Den otroliga ekonomiska tillväxt och sociala omvandling som skedde under perioden har troligtvis förändrat det mänskliga samhället mer än någon annan lika kort period i mänsklighetens historia.

Decennierna efter oljekrisen 1973 (läs om oljekrisen i Wikipedia) drabbades den rika delen av världen av konjunktursvängningar och flera stora ekonomiska kriser. Under senare delen av 1900-talet fick därför många länder svårigheter att få skattepengarna att räcka till välfärden.

Europa förlorade sin ledande roll efter andra världskriget
Den dramatiska händelseutvecklingen under det korta 1900-talet resulterade i att Europa, efter andra världskriget, förlorade sin ledande roll som världens ekonomiska och kulturella nav. De länder som en gång riktat blickarna över världshaven mot Europa riktade dem nu åt andra håll. USA och Sovjetunionen blev de nya och enda supermakterna.

Under senare delen av 1900-talet, i samband med den ökande globaliseringen, började även de industrier som en gång startat i Europa att flytta därifrån.

Det korta 1900-talet har kanske mest av allt varit USA:s sekel. Det var en tid av uppgång och triumf för USA som under andra halvan av 1900-talet blev världens rikaste och mäktigaste stat.

Världens befolkningsutveckling under de senaste 2 000 åren

År Folkmängd (miljoner)
0 300
1000 310
1250 400
1500 501
1750 790
1800 980
1850 1 260
1900 1 650
1910 1 750
År Folkmängd (miljoner)
1920 1 860
1930 2 070
1940 2 300
1950 2 520
1960 3 020
1970 3 700
1980 4 440
1994 5 270
1999 5 980
År Folkmängd (miljoner)
2000 6 060
2010 6 800

År 0 fanns 300 miljoner människor på jorden
År 1000 fanns det 310 miljoner
År 1800 fanns 980 miljoner
År 1900 fanns 1,75 miljarder
År 2000 hade antalet ökat till 6,06 miljarder
I juli 2017 beräknade FN att befolkningen ökat till 7,55 miljarder

Ytterligheternas tidsålder
Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste mellan 50 och 60 miljoner människor livet, varav ca 10 miljoner i nazisternas utrotningsläger.

Det korta 1900-talet har varit massdödens århundrade. Aldrig förr i historien har så många människor dött på grund av krig och förföljelser. Inte ens om man lägger ihop alla de andra århundradena.

Historiker har räknat ut att omkring 187 miljoner människor miste livet under 1900-talet som följd av andra människors beslut. Men världens befolkning har ändå ökat enormt under perioden.

År 1910 fanns 1 750 miljoner människor på jorden och 1990 hade antalet ökat till 5 270 miljoner människor. Världens befolkning hade blivit tre gånger större på bara 80 år! (se befolkningstabell i Wikipedia).

I juli 2017 beräknas jorden ha en befolkning på ungefär 7,55 miljarder.
Statistik över de olika ländernas befolkning och världens här

Världen var dessutom ojämförligt mycket rikare på 1990-talet än i början av seklet. Och 1990-talets ungdomar var både längre, tyngre och mer välnärda än sina äldre släktingar.

De flesta människorna på jorden var läskunniga under andra delen av 1900-talet
Under andra delen av 1900-talet kunde förmodligen också de flesta människorna anses vara läskunniga, vilket är något unikt i världshistorien. Mänskligheten var samtidigt mycket bättre bildad i slutet av perioden än 1914.

Den kraftigt ökade utbildningsnivån bidrog till att göra 1900-talet till en tid av teknologiskt framåtskridande utan motstycke i världshistorien. Den kanske mest dramatiska och praktiska följden av detta var revolutionen inom transporter och kommunikationer som i stort sett utplånade tid och rum. Världen blev global.

Globaliseringen har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö.

De fyra tecknen på Jesu andra tillkommelse beskrivs i Luk. 17:26-30 och i Matt. 24:37-39:
1) Människorna åt och drack – det första huvudtecknet

2) De gifte sig och blev bortgifta – det andra huvudtecknet
3) De köpte och sålde – det tredje tecknet är en förutsättning för det andra och det första tecknet
4) De planterade och byggde – det fjärde tecknet är en förutsättning för det tredje, det andra och det första tecknet.

Under det senaste seklet har en enormt utveckling skett i arbetet för att utrota fattigdomen i alla jordens hörn. Målet är att alla människomiljarder ska ha mat på bordet – varje dag. Det som nu händer pekar på att Jesu andra ankomst är i annalkande.

Undervisningsserie om Jesu återkomst

Jesu återkomst – tecknet blir allt tydligare

Övergripande bloggpost

Jesus beskriver i både Lukas och Matteus
hur tillståndet i världen kommer att vara innan han kommer åter.
I dessa bibelböcker beskriver Jesus f
yra viktiga förhållanden
som kommer att råda på vår jord före Jesu andra tillkommelse.
Det handlar om fyra allmänmänskliga tillstånd som kommer att gälla

 


Tecken på Jesu återkomst 
Del 1-5 om d
et första tillståndet
”Människor äter och dricker”

Del 1 av 5

Det första huvudtillståndet
på Jesu återkomst
– syns allt allt klarare

Jesus behandlar fyra förhållanden
som ska visa sig innan han kommer åter.

Dessa tecken 
är inte av andlig karaktär.
Inte heller handlar det om …

Del 2 av 5

Dramatisk minskning
av världsfattigdomen

– pekar mot Jesu återkomst

År 1820 levde 90 procent av människorna
på jorden i extrem fattigdom.
Trots att den globala befolkningen
har ökat lavinartat sedan dess
har fler och fler rest sig …

Del 3 av 5

680 miljoner kineser tog sig upp
ur extrem fattigdom på 30 år
– visar på Jesu återkomst

Under de senaste 50 åren har,
enligt FN:s beräkningar,
fattigdomen minskat lika mycket
som under de föregående 500 åren.
Detta är ett tecken på att …

Del 4 av 5 

Speciell mat- och dryckeskultur
har fått innestatus – signalerar
att Jesus ska komma tillbaka

Del 5 av 5 

Svensk krog fick toppbetyget
i Guide Michelin  – också
ett tecken på att Jesus är på G

För första gången har en svensk krog
lyckats knipa toppbetyget,
tre stjärnor, i Guide Michelin.
Toppbetyget fick
restaurang Frantzén i Stockholm …

Tecknen på Jesu återkomst 
Del 1-2 om d
et andra huvudtecknet
”Människor gifter sig och blir bortgifta”

Del 1 av 2

”De gifter sig”:
Det andra huvudtecknet på att
Jesu återkomst närmar sig

Del 2 av 2

”De blir bortgifta”:
Förnedrande för småflickor
att bli bortgifta med äldre män

 

 

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.