Pingstledare: ”Ni driver inte bort onda andar och sätter inte människor fria”

Pingstpastor Owe Lindeskär säger: Jag mötte en man från ett annat land som talade om Sverige. Den här kristna brodern, en riktig bönegeneral, förklarade sig och sa;

”Problemet i Sverige, på många håll, är att det är så många onda andar över orter och städer – men ni gör ingenting åt det. Ni kommer i ett underläge om ni inte tar auktoritet över onda andar.”

I CD:n med titeln ”Herren är min herde” från februari 2012 citerar Owe Lindeskär en pingstledare som säger: ”Ni driver inte bort onda andar och sätter inte människor fria.”

En av pingstledarna i landet Burundi i Afrika, sa samma sak. Han hade besökt Sverige många gånger och hade åkt omkring och predikat i många församlingar. Han sa offentligt i stora Filadelfiakyrkan i Stockholm, enligt Owe Lindeskär:

– Problemet här är att ni inte driver bort onda andar och ni sätter inte människorna fria. Det beror på att ni inte tror att det finns några onda andar här – men det gör det” sa afrikanen.

– Jag vet att de finns men ni är inte i bön och ni är inte i segerauktoritet över ondskan. Därför dukas inget bord upp inför ovännens åsyn.”

Det här segerbordet handlar om Guds välsignelse och Guds smörjelse över dem som besegrar ondskan. Och inför ovännens härsmakt, som är bunden och slagen, kommer Gud att välsigna dig i det som kallas för …

 – ett bord som är dukat av Herren Jesus Kristus, förklarar Owe Lindeskär.

Onda andar är verkliga de finns i himlarymderna men också här på jorden

Här på jorden är vi omgivna av en osynlig värld, den andliga. Den andliga världen har olika skikt eller områden och är fulla av andliga varelser. En del av dessa är onda men där finns också goda andliga varelser. Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Efesus att vår kamp inte är mot människor utan mot onda osynliga varelser, enligt Ef. 6:12:

”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.”

Den kristna församlingen, men även vi som enskilda troende, är insatta i en andlig fajt, vare sig vi vill det eller inte. Kampen vi har att utkämpa är mot onda andar, mot furstar och makter i den osynliga världen. Det handlar om en ständig fajt mot de världshärskare som finns i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

När den onde gjorde uppror mot Gud blev han nerkastad från himlen
Jesaja skriver i kapitel 14 verserna 4-23 om den ondes fall, hans onda verksamhet och sista destination, följ länk här: http://sv.bibelsite.com/swe/isaiah/14.htm
Hesekiel beskriver i kapitel 28:1-19 att hans fall skedde på grund av hans högmod, följ länk här: http://sv.bibelsite.com/ezekiel/28-2.htm

Den onde benämns med olika namn i bibeln – på mer än 100 ställen:
Den onde – finns omnämnd i 10 verser, bl. a i Matt. 13:19 och i Ef. 6:16
Satan – finns omnämnd i 37 verser, bl. a i Matt. 4:10 och i Mark. 3:23, 26
Djävulen – finns omnämnd i 32 verser, bl. a i Matt. 4:1 och i Luk. 4:2
Beelsebul – finns omnämnd i 7 verser, bl. a i Matt. 12:24 och i Luk. 11:19
De onda andarnas furste – finns omnämnd i 4 verser, bl. a i Mark. 3:22 och i Luk. 11:15
Ormen – finns omnämnd i 10 verser, bl. a i 1 Mos. 3:13 och i Upp. 20:2
Draken – finns omnämnd i 12 verser, bl. a i Jes. 51:9 och i Upp. 12:13

Vid skapelsen hade Gud höga tankar om människorna
I 1 Mos. 1:26-29 berättas det om hur Gud tänkte när hans skapade människorna. Han sade: 
”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27 Och Gud skapade människan till sin avbild till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.” 29 Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda.”

Här ser vi att Gud skapade människorna till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem. Han gav dem mycket makt, stor auktoritet och välsignade dem samt bad dem att uppfylla jorden och lägga den under sig.

Men så hände katastrofen
Redan i bibelns tredje kapitel får vi ta del av berättelsen om den förfärliga katastrof som drabbade Adam och Eva. Händelsen ser bagatellartad ut, vid ett ytligt beskådande, men visar på hur listig den onde är och hur slugt han beter sig, enligt 1 Mos. 3:1-6:

”1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården?” 2 Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” 4 Då sade ormen till kvinnan: ”Ni ska visst inte dö!  5 Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” 6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.”

Manipulativt beteende är den ondes signum – då som nu
Ormens sätt att agera mot kvinnan har samma ingredienser nu som då. Det handlar om lögn och lurendrejeri.

I Lustgården citerade kvinnan det ord som hon fått från Gud. Så här sa hon till ormen, utifrån bibeltexten här ovan: ”2 … Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö.” I nästa andetag ställde ormen saken på sin spets genom att ifrågasätta det som Gud hade sagt: ”Ni ska visst inte dö!”. Kvinnan såg sedan intensivt på trädet och såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat – och hon tog av frukten och åt. Sedan gav hon av frukten till sin man och han åt – och han dog en dubbel död. Detta felsteg och olydnad ledde till att den fysiska döden kom in i världen men också den andliga.

I 1 Mos. 2:17 gav Herren Gud en kraftfull befallning till Adam:

”av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.”

Syndafallet kan tyckas vara banalt och litet. Detta till trots så har det fått enormt förfärliga konsekvenser för skapelsen och för hela mänskligheten, tiderna igenom.

Ormen påverkade Eva genom att ifrågasätta det som Gud hade sagt. Och hon lät sig påverkas. När sedan Adam tog till sig kvinnans ord och gjorde som hon föreslog så hände det förfärliga.

Genom att Adam gick på djävulens bedrägliga lögn – vid ett enda tillfälle – överlät han till djävulen sin legala rätt och sin auktoritet att råda och härska över hela världen.

I syndafallet gav Adam bort auktoriteten, som han hade fått från Gud, till ormen
Genom att lyssna på ormens ifrågasättande av Guds ord skedde det förfärliga

Här på jorden kan onda andar inta, besätta och skada människor
I Markus kapitel 5 berättas det om en man, som var besatt av oren ande. Denne bodde bland gravarna, sydost om Galileiska sjön. I texten står det att ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Vid flera tillfällen hade han blivit bunden med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Hela tiden, natt som dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och sargade sig själv med stenar. I vers 6 får vi en intressant beskrivning om vad som hände då han fick se Jesus på långt håll. Han sprang emot Jesus och föll ner för honom och skrek högt: ”Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig!”

I vers 8 sägs det att ”Jesus hade nämligen just sagt till honom: ´Du orena ande, far ut ur mannen!`” Sedan frågade Jesus honom: ”Vad är ditt namn?” Mannen svarade: ”Mitt namn är Legion, för vi är många.” (En legion är en romersk armé med omkring 6000 man.) Därefter bad han, gång på gång, att Jesus inte skulle driva bort dem från området.

Jesus bevisade sin makt över onda andar genom att där och då driva ut dem ur mannen. Det står också i texten att det där gick en stor svinhjord och betade vid berget. Då bad andarna, som fanns i mannen: ”Skicka oss till svinen, så att vi kan fara in i dem!” Det tillät Jesus. ”De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön. Det var ungefär två tusen svin som drunknade i sjön.”

Djävulen talar lögn och ljuger – hela tiden
Idag har djävulen samma agenda som han visade upp i lustgården inför Adam och Eva. Hans lögnaktiga budskap framförs på ett listigt och manipulativt sätt. Djävulen lovar oss antingen enormt häftiga positiva saker eller så framförs fruktansvärda hemskheter som han hotar oss med. Allt han säger är utan substans och handlar om ytterligheter, i allt som han ljuger.

Syftet med hans ljugande är få oss att tro på de lögner han framför så att vi börjar tvivla på Guds ord och löften. Eftersom det handlar om lögner så är allt vad djävulen säger utan innehåll. I Joh. 8:44 säger Jesus om djävulen: ”När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.”

Jesus tog tillbaka auktoriteten från den onde
när han dog på korset för all världens synd

Om Adam och Kristus skriver Paulus i Rom. 5:12-19:

”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat. 13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. 15 Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många (”de många” är en anspelning på Jes. 53:12, i betydelsen ”alla människor”) dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. 16 Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse, men gåvan kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. 17 För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus? 18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 19 Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.”

Nya Testamnetet beskriver något mycket viktigt angående Jesu försoningsverk
I NT står det att Jesu ”död var en död från synden en gång för alla”, Rom. 6:10.
Vidare sägs det i 2 Kor. 5:19 att ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv”.

På Golgata kors tog Jesus på sig all världens synd. Det innebär att ordningen är återställd och att ingenting numera skiljer Gud och människorna åt. Synden är inte problemet. Problemet består i att många inte har fått en inre uppenbarelse om att synden är försonad och borta. Vi har nytta av försoningen bara om vi begriper det  annars inte.

Det är livsviktigt att vi förstår vikten av – att förstå 
I Apg. 10:38 står det att Jesus ”gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld”. Johannes säger i 1 Joh. 5:9 att ”hela världen är i den ondes våld”.

Som vi har sett här ovan så har den onde flera olika namn. Han är starkt emot oss människor, ja han hatar oss därför att vi är Guds avbilder. Den ondes uppgift är att ”stjäla, slakta och döda”, enligt vad som står i Joh. 10:10.

Jesu försoning innebär att ordningen är återställd och
att ingenting numera skiljer Gud och människor åt
Synden är inte problemet

Den människa som läser och hör bibelns ord men som inte förstår det  får problem. Den onde kommer omgående, för att stjäla och rycka bort det som såddes i hjärtat. Så här förklarar Jesus detta i Matt. 13:19 (men även i andra parallella sammanhang, som i Mark. 4:14, Luk. 8:12):

”När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen.”

Himlen, ovanför oss, består av olika skikt eller nivåer:
1) Himlen som vi ser med blotta ögat
2) Himlarymderna
3) Himlen där Gud och Jesus bor

Wikipedia beskriver den första himlen så här:

Himlen är jordens atmosfär sedd från jordytan.Himlen är blå (eller grå vid dåligt väder) på dagen och med nyanser av rött eller gult vid soluppgång och solnedgång, på grund av Rayleigh-spridning av solljus i atmosfären.[1]natten är himlen mörk och när det inte finns moln kan man se månen (när den är över horisonten) och stjärnorna (stjärnhimlen). På månen och alla andra himlakroppar som saknar atmosfär är det ständigt svart och stjärnorna syns där även i dagsljus. Himlen kan ibland definieras som den tätare zonen av en planets atmosfär.

Några av de naturfenomen som kan ses på himlen är moln, regnbågar, polarsken, blixtar och nederbörd i form av regn. Som ett resultat av mänsklig verksamhet finns smog under dagen, och ljusföroreningar under natten och ses ofta över stora städer. Ett annat fenomen kommet av människans aktivitet är de avlånga streck som flygplansmotorer kan lämna efter sig på himlen.

I den andra himlen i ”himlarymderna” finns osynliga furstar, ondskans andemakter och världshärskare.
Ef. 6:12 beskriver de osynliga varelser som finns i himlarymderna på ett mycket kraftfullt sätt:

”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.”

I den tredje himlen där Gud och Jesus bor finns idel kärlek, godhet, glädje, evigt liv och ljus
Jesus lovade brottslingen, som var korsfäst bredvid honom, omgående en plats i paradiset. Det skedde när rövaren ödmjukt bad om att Jesus skulle tänka på honom när han kommer till sitt rike. Så här skriver Lukas i kapitel 23 vers 43: ”Jag (Jesus) säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.”

Paulus skriver i 2 Kor. 12:2-4 om en man (möjligen Paulus själv) som ”blev uppryckt ända till tredje himlen”. Där, i paradiset, fick han höra ord som ingen människa kan eller får uttala. I Apg. 7:49 sägs det att ”Himlen är min tron och jorden är min fotpall”, ett citat från Jes. 66:1.

Den himmelska festplatsen
”Himlen är en festplats i en kvantitet som ni inte känner till.
De himmelska tonerna har en dimension som ingen människa har tänkt ut och än mindre hört.
Kärlekens vibrationer från Jesus Kristus lyfter upp dem
som har övervunnit inför Lammet, som sitter på tronen.

Denna värld, som är klädd i prakt av universums Herre, står beredd att intas av de troende.
I evigheters evigheter får de frälsta regera med Herren.
Detta regerande ger skönhetsupplevelser av oöverträffat slag.

Miraklernas tid är då förbi. Då kan ingen i himlen tänka sig att någonting kan bli bättre.
Därför behövs inga mirakler.

De jordiska gåvorna och nådegåvorna är utbytta mot ett direkt liv i gemenskap med Gud.
Er mänskliga förmåga kan inte uppfatta eller förstå det underbara i den himmelska världen.
Men jag vill lägga ned en större längtan hos er att tänka på det himmelska och
därmed kunna överföra till andra vilket saligt hem som ligger i beredskap åt er.

Det är Härlighetens Herre som något litet låtit er förstå vad som väntar er Halleluja, amen!”
”Min himmel är så ljuvlig och underbar så att ingen skulle kunna leva
om någon till fullo finge vittring på den.
Nej, den symbolik som används är en blek morgonrodnad
gentemot det himmelska ljusets genombrott och klarhet som visar sig där.

Härlighet förenat med kraft och min himmelska ljuvlighet är vad som väntar de mina.”

Källor och relaterat:

Satan råder bara där andligt mörker råder
https://sistatiden.se/satan-rader-bara-dar-morker-rader/

När bergen skakade – märklig väckelse på Hebriderna
https://sistatiden.se/nar-bergen-skakade-vackelsen-pa-hebriderna-1949-1953/

16-årig demonbesatt flicka befriad genom kraften i Jesu blod
https://sistatiden.se/16-arig-demonbesatt-flicka-blev-befriad-genom-kraften-i-jesu-blod/

 

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

3 kommentarer

  1. Mycket bra du tar upp ämnet Owe. I Afrika används mycket tid till bön och så har man auktoritet över andemakter o furstar. Vad ska till för att bönen ska få större utrymme i församling och i det privata?

  2. Dags att ropa ut det Jesus gjort för oss, till befrielse för en vilsegången mänsklighet.
    Ett stort tack för artikeln ovan och ett stort tack till Owe Lindeskär.
    Margit och Rolf Borgström Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.