Hans Roslings testamente till kristna förkunnare

Professor Hans Rosling, som avled i februari 2017, ägde en fenomenal pedagogisk förmåga att exemplifiera faran med alternativa fakta. Det här är den andra bloggposten i serien: Bevisning – ställt bortom allt tvivel; Följ länkarna längst ner.

Den nu bortgångne professorn Hans Rosling hade ett viktigt och angeläget budskap till sin samtid. När massmedia, dag efter dag, visade på allt hemskt som sker i världen kontrade han med fakta. Då radio, TV och tidningar basunerade ut att det blir värre och värre på jorden, motbevisade Hans Rosling detta. Han använde fakta och statistik.

Det blir inte värre och värre här på jorden. Nej, det har faktiskt blivit bättre för stora delar av värdsbefolkningen under de senaste decennierna. Under de senaste sju åren har en halv miljard (500 000 000) människor lyft sig upp ur fattigdomen. Det har blivit bättre, globalt sett.

I Göteborgs-Posten skrev Emanuel Karlsten i en kulturkrönika (den 13 februari 2017) om professor Hans Rosling som menade att allt som framförs måste bygga på fakta:

”Jag vill skriva något om det dystra i min omvärld just nu, men Hans Roslings ord ringer i mina öron: Världen är på väg mot något bättre. Världen krigar mindre, barnadödligheten minskar, fattiga blir rikare. Så varför denna besatthet att beskriva världen utifrån vad som är trasigt?

Journalisten Emanuel Karlsten. Författare:
Martin Ridne.

Emanuel Karlstens skriver vidare i sin krönika … ”Fakta var odiskutabla och när de var rotade i Rosling var de också orubbliga. I en värld där valutan hette fakta och auktoritet var Rosling en av världens rikaste. Han kunde begripa, sortera och förklara fakta bättre än de flesta. Han hade en akademisk och magistermässig auktoritet som gjorde att vi förläget tystnade när han höjde rösten. Han var unik.” 

Följ länken till Emanuel Karlstens krönika om Hans Rosling i GP [1] Minns Hans Rosling på YouTube [2]

Vad kan vi inom kristenheten lära oss av Hans Roslings sätt att argumentera?

Professor Hans Rosling agerade inom den akademiska, vetenskapliga världen. I sin yrkesroll och i sina framträdanden i massmedia använde han sig av enkla pedagogiska hjälpmedel. Han förstod vitsen av att göra sig förstådd – och han gjorde det.

Hans Rosling gjorde det svårförstådda begripligt. Han använde sig av fakta och illustrationer som vanligt folk kunde ta till sig – och förstå. Det var en fröjd att få ta del av hans visdomsord. Han klarade av att framställa det komplicerade på ett enkelt sätt, tydligt och klart. Det gav genklang i mitt hjärta.

Hans Rosling har ett viktigt budskap till dagens predikanter och förkunnare

Jag upplever att Hans Rosling var något av en profetröst i tiden. Han har något viktigt att säga till Sverige och världen idag men han har också något angeläget att säga till den svenska kristenheten och till landets förkunnare:

Bygg förkunnelsen på fakta och på mer än ett bibelord!

Mer än en gång har jag förundrat mig över hur vissa förkunnare inte håller sig till fakta utan till egna tolkningar. Likt en slalomåkare åker man från det ena bibelordet till det andra, utan att fråga sig om det som framförs är ställt bortom allt tvivel.

Hur kan det komma sig att en predikant vågar bygga sin undervisning på ett enda bibelord och sedan göra det till sin lära? Bibeln är tydlig över att ett enda bibelord inte räcker för bevisning. Flera bibelrum behövs för att bekräfta det som framförs, så att skrift får förklara skrift.

För att något skall vara ställt bortom allt tvivel måste vissa fundamentala saker finnas med i framställningen:

Dessa kriterier måste uppfyllas för att hålla en hög grad av bevisning:
* Framställningen måste vara helt sanningsenlig
* Redogörelser måste bekräftas av två eller tre trovärdiga vittnen,
som om det vore fråga om en rättslig prövning
 * Oberoende av varandra skall bevisningen framföras
    * Sammanhang och kontext måste överensstämma med varandra
*  De intyg och vittnesbörd som framförs måste stämma överens
* Bevisningen måste vara ställt bortom allt tvivel
* Den Helige Andes sanktion måste få råda,
så att lyssnaren på rätt sätt kan förstå vad det handlar om

Allt som framförs i våra talarstolar, men också och på annat sätt, måste vara ställt bortom allt tvivel. En självklarhet, tycker många men inte alla. Egna tolkningar och alternativa fakta bör inte där ges någon plats eller utrymme.

I en tidigare bloggpost behandlades den bevisning – som är ställt bortom allt tvivel. Där slogs det fast att varje sak som vi framför, i tal eller skrift, måste kunna bekräftas av flera trovärdiga vittnen.

Hur mycket av det som framförs i våra talarstolar är verkligen ställt bortom allt tvivel?

Tidigare avsnitt [3]

Låt oss titta på några bibeltolkningar som inte håller måttet av hög bevisning

När vi studerar Skriften så ser vi att varje princip och varje lära som bibeln lyfter fram inte vilar på bara ett bibelord. Låt mig ge några exempel:

Tiondegivandet i ljuset av Nya Testamentet
På två ställen i Nya Testamentet, i Matt 23:23 och i Luk 11:42 tar Jesus i skarpa ordalag itu med fariséernas hyckleri om givandet av ”tionde av mynta, dill och kummin”.

NT behandlar tiondegivandet bara på två andra ställen. I Luk. 18:12 behandlas Jesu liknelse om fariséen och publikanen i templet och i Hebr. 7:2-9 står det att Abraham gav tionde av allt till Melkisedek samt att Levi och hans söner tog emot tionde av sina bröder för prästtjänsten. Genom denna genomgång ser vi att tiondegivandet hörde till det gamla förbundet men inte det nya.

Nu inställer sig frågan: Undervisar Nya Testamentet om tiondegivande? Paulus undervisar inte om tiondegivande i sina brev, det gör inte heller Petrus eller Johannes i sina. Inte heller Jakob eller Judas behandlar detta i sina brev. Varken i Hebréerbrevet eller i Uppenbarelseboken står det något om tiondegivandet. Varför?

I Nya Testamentet finns en mycket högre form av givande – än tio procent. Här handlar det om att ge allt till Herren Jesus Kristus. Det betyder att ge sitt liv, sin kraft, sina pengar och planer, sin framtid till Herren. ALLT. Anledningen till detta är att vi har fått tillgång till allt det som Jesus Kristus äger. Han betalade ett fullt pris för oss när han gav sitt liv, genom sin död på Golgata kors. Därför äger han oss. På Golgata kors blev vi och hela världen försonade med levande Gud. Genom Jesu uppståndelse från de döda får vi evigt liv. Den självklara innebörden av detta betyder att vi inte äger oss själva – det gör Jesus. Om du och jag inser och förstår denna sanning samt lyder den så kommer våra liv att fungera på bästa sätt. Annars inte.

Filadelfiakyrkan i Stockholm byggdes 1929-1930, mitt under depressionen.


Under depressionen, åren 1929-1930, byggde Filadelfiaförsamlingen sin stora kyrka [4]

Filadelfiaförsamlingen byggde sin kyrka på Rörstrandsgatan, med 3 500 sittplatser, mitt under rådande depression. Många undrade, på den tiden, hur de vågade bygga ett sådant jätteprojekt när bankerna svajade och nöden i samhället var stor. Svaret som gavs var att medlemmarna gav allt vad de ägde och hade till församlingen och dess kyrkbygge.

Filadelfiaförsamlingens föreståndare Levi Pethrus lär aldrig ha undervisat om tiondegivande.

Filadelfiaförsamlingens föreståndare Levi Pethrus och dess ledarskap förstod vitsen med ”att avstå från allt vad de ägde”. Därför kunde Gud förmera gåvorna på ett mäktigt sätt.

Kvinnors långa hår och stadgan om att bära hatt på mötet
I 1 Kor. 11:1-14 behandlar Paulus mannens och kvinnans beteenden i mötessammanhang. I verserna 4-5 står det:

”4 Om en man ber eller profeterar med något på huvudet vanärar han sitt huvud. 5 Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är samma sak som att ha håret avrakat.”

Varför var det så viktigt för en kristen kvinna, förr i världen, att ha hatt på sig i möten och gudstjänster?

Den här texten i 1 Kor. 11 har gett upphov till en märklig tolkning, speciellt i pingstsammanhang, förr i världen. Kvinnor skulle bära hatt på möten. Åtminstone långt in på 1960-talet var detta ”villkorat” för deras kvinnor. Men vad säger bibelns samlade undervisning om detta? Får inte kristna kvinnor klippa sitt hår? Måste de bära hatt på mötena? Är det förbjudet för en man att ha en mössa på sig i en gudstjänst?

Så långt jag kan se så finns det inget annat sammanhang, i bibeln, som tar upp detta ämne. För att det ska vara en princip att följa så måste ämnet kunna bekräftas av skriften, på flera håll. Men det gör det inte. Därför har den tolkning som florerat under århundraden ingen som helst bäring. Däremot har denna felaktiga tolkning medfört att Kristi namn blivit nedsolkat. Till detta kommer att hattvånget har skadat troende kvinnor och kristna familjer. Många kvinnor har, på helt osakliga grunder, blivit uteslutna ur sina församlingar p g a att de klippt håret. Det lever säkert mer än en fin gammal dam idag, nu i 70-90 års åldern, som på ett helt orättfärdigt sätt blivit uteslutna ur sin församling. Anledningen till denna bryska behandling var att de, i sin ungdom, lät klippa sitt hår. Församlingsledares felaktiga tolkning av 1 Kor. 11 visade sig ge dålig frukt.

För att komma rätt …
i vårt förkunnande har Herren lagt ned ett viktigt utvärderingsredskap – i den lyssnande, lyhörda och lydiga församlingen. I Apg. 17:11 läser vi att ”judarna i Berea var öppnare till sinnes än de i Tessaloniki”. I 1917-års översättning står ädlare där SFB skriver öppnare. Hur kom det sig? Jo, i Berea tog de emot förkunnelsen med öppna sinnen. Hemma i husen forskade de sedan varje dag i Skrifterna för att själva ta reda på om det stämde som hade förkunnats.

En liknande tankegång om öppenhet, för att få reda på sanningen, förs fram i Ester 2:23: ”Saken blev undersökt och man fann att det var sant.”

Paulus poängterar i 1 Kor. 4:6 att vi ska hålla oss till Skriftens samlade undervisning och inte ”gå utöver vad Skriften säger”. Utöver skriften går man om man försöker att bevisa sin sak eller sin åsikt med hjälp av bara en enda källa eller ett enda bibelrum.

Vissa sammanhang har byggt in en osund kultur som gör att det, i stort sett, är omöjligt att föra fram viktiga och nödvändiga synpunkter på det som framförs från predikstolarna.

I Israel är det ingen katastrof att misslyckas
Det är ingen katastrof att misslyckas i Israel – där råder en kultur av ifrågasättande, där ifrågasätts allting. Där är det inte en katastrof om man skulle misslyckas. Genom att det pågår ett omfattande och sunt ifrågasättande, hela tiden, får man en bra grogrund för utveckling och entreprenörskap. Läs mer om Israels högteknologiska utveckling; här och här

I olika kristna sammanhang, däremot, stängs goda åsikter ute genom förmyndarattityder. Beror detta möjligen på fruktan och rädsla? Tänk om man förlorar sin position, sitt inflytande och sin försörjning. Öppenhet och ett sunt ifrågasättande premieras inte alltid överallt idag.

Intel köpte Mobileye för 15,3 miljarder dollar i mars 2017. Det är den i största affären någonsin i israelisk högteknologisk historia. Med köpet kan Intel påskynda framtiden för självstyrande körning med förbättrad prestanda och till en lägre kostnad för bilfabrikanterna. Mobileye är världsledande inom avancerade drivrutinshjälpssystem som syftar till att förhindra vägkollisioner och banar väg för förare utan bil. Under förra året samarbetade Mobileye med Intel och BMW i ett projekt vars syfte är att distribuera 40 självstyrande (autonoma) fordon för testkörning på vägar senare i år.
Anders Robertsson.
Tony Larsdal

Lärofrågor i bibeln grundas alltid på ett flertal biobelställen
I Världen Idag, den 5 december 2016, förklarar Anders Robertsson och Tony Larsdal, på Svenska Folkbibeln, hur Folkbibeln är uppbyggd: [5]

”… lärofrågor alltid grundas på ett flertal ställen genom hela skriften.”

Anders Robertsson och Tony Larsdal avslutar artikeln på detta tydliga sätt:

”Men som grund för själva bibeltexten vill vi använda de allra äldsta bibelhandskrifterna, som med största sannolikhet ligger närmast den text som kom från apostlarnas pennor och diktamen. På så sätt vill vi fortsätta den strävan som både Erasmus och reformatorerna verkade för ´Ad fontes`, ännu närmare den ursprungliga källan!”

Inom den seriösa journalistiken är det viktigt med källkritik. Det betyder att man inte kan ta en enda uppgift och föra den vidare. För att inte komma fel och föra ut felaktig information måste man hämta sina uppgifter från minst två olika källor.

File:Sveriges Rikes Lag 2013 001.tiff
Det är inte sannolikt att den traditionella förkunnelsen om Jesu återkomst, på biblisk grund, skulle hålla vid ett mål i Svensk domstol.

Skulle bevisningen om Jesu återkomst på biblisk grund hålla vid en eventuell domstolsförhandling?
I juridiskt hänseende, vid domstolsförhandlingar och rättegångar, behövs mer än ett vittnesmål för att styrka varje enskild sak. Vid sådana processer förekommer, förutom muntlig bevisning, också annan typ av bevisning, som exempelvis teknisk bevisning. Det som framförs måste innehålla en hög grad av bevisning. Den måste vara fullständigt trovärdig och ställt bortom allt tvivel. För att få domstols gillande skall bevisningen inte kunna ifrågasättas. Syftet med varje domstolsutslag är att domen skall vara rättfärdig, utifrån aktuell lagstiftning.

Indicium: Vad betyder denna juridiska term?
Med indicium menas … ”symtom, indikation, indirekt bevis, bevis, anledning till misstanke.” Indicium är ett tecken som tyder på något; det är en juridisk term … ”en omständighet som pekar i viss riktning (utan att ensam utgöra fullständigt bevis).” För att indicier i ett mål i domstol, ska kunna vara en del av bevisningen, måste dessa omständigheter vara en lång kedja utan avbrott.

Folket där (i Berea) var öppnare än de i Tessalonike.
De tog emot ordet med stor villighet och
forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde

Jesus samtalade med fariseerna i Joh. 8:13-17 om bevisning:

”13
Fariseerna sade till honom: ”Du vittnar om dig själv! Ditt vittnesbörd är inte giltigt.” 14 Jesus svarade: ”Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt, för jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag går. 15 Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. 16 Och även om jag dömer är min dom rättvis, för jag är inte ensam, utan Fadern som har sänt mig är med mig. 17 Även i er lag står det skrivet att vad två människor vittnar är giltigt.”
Se även 5 Mos 19:15 (jfr Joh 5:31f).

I 2 Kor. 13:5 läser vi:
”Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras.”

Matt. 18:15-19 talar Jesus: ”Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. 17 Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare.
18 Jag säger er sanningen: Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. 19 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. 20 För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

I Hebr. 11:33 står det att troshjältarna skipade rätt. Även år 2017 behöver vi framföra fakta och åsikter som verkligen håller måttet på full bevisning och som skipar rätt:

Allt som framförs i kristna sammanhang måste hålla en hög grad av bevisning.

De här kriterierna måste uppfyllas för att hålla en hög grad av bevisning:
*    Framställningen måste vara helt sanningsenlig

*    Redogörelser måste föras fram av två eller tre trovärdiga vittnen
*    Oberoende av varandra skall bevisningen framföras
*    De intyg och vittnesbörd som framförs måste stämma överens
*    Bevisningen måste vara ställt bortom allt tvivel
*    Den Helige Andes sanktion måste få råda,
så att lyssnaren på rätt sätt kan förstå vad det handlar om

Källor och relaterat:

[1] Emanuel Karlstens k ”När fakta var rotade i Rosling var de också orubbliga”
https://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/emanuel-karlsten-hans-rosling-var-unik-1.4156094

[2] Minns Hans Rosling på YouTube
https://www.google.se/search?sourceid=navclient&aq=&oq=hans+Rosling&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4PLXB_svSE748SE748&q=hans+rosling+youtube&gs_l=hp..3.0l5.0.0.0.5346………..0.MX8JzKtNy3k

[3] Bevisning – ställt bortom allt tvivel, tidigare artikel
https://sistatiden.se/wp/2017/06/22/bevisningen-som-ar-stallt-bortom-allt-tvivel/

[4] Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Filadelfiaf%C3%B6rsamlingen,_Stockholm

[5] Svenska Folkbibelns uppbyggnad
http://www.varldenidag.se/debatt/5-000-bibelhandskrifter-forklarar-oversattningskillnader/Bbbpkw!yOY63@TedxMs05eG2RFfaA/

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 trackback/pingback

  1. Programförklaring för Kristen gemenskap i Göteborg – Sista Tiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.