Rikedomens bedrägliga lockelser

”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

”Varje önskan och varje handling, som inte har Guds förhärligande till syfte, är en sådd i köttet. Om en person sår för att skörda pengar och ära, sår han i köttets åker och kommer att skörda fördärv, lika visst som om han är en lögnare eller äktenskapsbrytare. Här är det inte fråga om hur hövlig, förfinad och respektabel man är. Inte heller om i hur hög grad ogräset liknar den goda säden. Dess natur kommer förr eller senare fram, och fördärvets pest har slagit det”, har den kände amerikanske förkunnaren D. L. Moody uttryckt sig.

Den här bloggposten handlar om vår inställning till mammon, rikedom och pengar.

John Wesley gjorde sig snabbt av med sina pengar. Han var rädd för att de skulle finna en väg in i hans hjärta.

Det står på 60 bibelställen om pengar i Nya Testamentet. Mammon står omnämnt i 4 verser i NT men ingenstans i Gamla Testamentet. Rik omnämns i 24 NT-verser, Dop, döpt etc. står i 74, Försoning står det om i 14 och Frälsning, frälst etc.  omnämns i 152 NT-verser.

Av denna statistik kan vi förstå att pengar, mammon och rikedom är en viktig del av Nya Testamentets budskap.

Varför gjorde John Wesley sig snabbt av med sina pengar?

”När jag har pengar gör jag mig snabbt av med dem,
allt för att de inte ska finna en väg in i mitt hjärta”      

I D. L. Moodys bok ”Sådd och skörd” står det om Rikedomens bedrägliga lockelser och om vad som är en sådd i köttet:
”Varje önskan och varje handling, som inte har Guds förhärligande till syfte, är en sådd i köttet. Om en person sår för att skörda pengar och ära, sår han i köttets åker och kommer att skörda fördärv, lika visst som om han är en lögnare eller äktenskapsbrytare. Här är det inte fråga om hur hövlig, förfinad och respektabel man är. Inte heller om i hur hög grad ogräset liknar den goda säden. Dess natur kommer förr eller senare fram, och fördärvets pest har slagit det.”

Moody skriver vidare om vad Jesus talar om när det gäller materiella rikedomar – i form av varningar:
”Med mera ”respektabla” synder är det annorlunda. En människa kan hålla på att så ut ont säde i åratal, utan att ens själv tänka på det. Ni kommer ihåg såningsmannen i liknelsen. Då han sådde, föll somt bland törnen, och törnena sköt upp och förkvävde utsädet. Då Jesus förklarade liknelsen, säger han:

´Att säden såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelser förkväva det, så att han blir utan frukt` Matt. 13:7, 22 – står även läsa i Mark. 4:19 och Luk. 8:14

Vem kunde vänta detta resultat i rikedomens värld?

Men det har sagts, att Jesus aldrig talat om rikedomar annat än i form av varningar.

Människorna trampar ned varandra under jakten efter rikedom. Låt inte bedraga er! Den som fäster sitt hjärta vid pengar sår i sitt kötts åker och skördar fördärv.

´Motgången har slagit sina tusen, men medgången sina tio tusen`.”

”Vad är priset på denna egendom?
frågade en herre en annan, då de for förbi en fin herrgård, som var omgiven av vackra och bördiga fält.
– Jag känner inte dess taxeringsvärde, men jag vet hur mycket den kostade sin förre ägare, svarade den andre.
– Hur mycket då? undrade den förste  
– Hans själ.”  

En engelsk prästman kallades till en rik församlingsbos dödsbädd
”Knäböjande vid den döende mannens sida uppmanade prästen denne att i denna allvarliga stund ta hans hand, men han avböjde att göra det. Då han hade slutat sitt liv fann man, att mannens stelnade händer omslöt nyckeln till kassaskåpet med ett verkligt dödsgrepp. Med både hjärta och händer höll han in i det sista fast sina rikedomar, men kunde inte ta dem med sig.”

Om någon menar
att tron på Gud ska ge personliga fördelar
så har den människan ett fördärvat sinne

Det går inte att skörda ekonomisk rikedom genom att leva ett gudfruktigt liv. Skörden kan bara bli efter sin art. Sådd i andens åker ger en andlig skörd medan en sådd i köttets åker ger en annan form av skörd – nämligen efter sin art – fördärv. Om detta kan vi läsa oss till i 1 Tim. 6:5b-6:

”… människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär. 6 Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.” [kap]

2 Kor. 2:17 stöder tanken i 1 Tim:

”Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud” [kap]

Jesus är oerhört radikal i både Matteus 6 och i Lukas 16
Så här står det i Matt. 6:24

”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Lukas säger exakt samma sak i Luk 16:13:

”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Ordet ”mammon” betyder ”förmögenhet”, ”rikedom” och är en personifierad avgud
* I fotnoten till vers 24 förklarar Svenska Folkbibeln vad ”mammon” betyder: ”Mammon” är ett arameiskt ord som betyder ”förmögenhet”, ”rikedom”. I Matt. 6:24 är rikedomen personifierad som en avgud, som man slavar under.”

Ordet ”mammon” står omnämnt på fyra ställen i NT – men ingenstans i GT. Rikedomen är här personifierad som en avgud, som man slavar under.

Många både rika och fattiga trälar under mammons ande
Många människor, såväl rika som fattiga, trälar under mammons ande. Mammon har en förmåga att kleta fast sig i tankelivet och sätta sig på hjärnan – och bli kvar där. Många blir helt fixerade vid tanken på pengar. Massor av människor tänker på pengar hela tiden, dag som natt. Den fattige oroas, jämt och ständigt, över sin brist på medel och hur man ska få inkomster och utgifter att gå ihop.

Den som har pengar i överflöd lockas, ofta och fixeras av mammons ande, vid tanken av att skaffa ännu mera av det som man inte behöver något mera av, överhuvudtaget. Mammons ande intalar både den fattiga trälen och den rika trälen att ännu mera ge sig hän åt honom – som inte har förmågan att ge någon lösning.

Mammon vill att den fattige skall oroa sig än mer över sin brist och hur hemskt allt kommer att bli framöver. Den rike frestas att frodas i och fullständigt ge sig hän åt den hägring – som det handlar om – och som en dag skall tas ifrån honom.

Det handlar om en hägring
Ordet ”hägring” har som synonymer: luftspegel, bländverk, illusion, synvilla, luftslott

Många kristna sitter fast i detta grepp från mammon. Det är en osynlig plåga som ständigt gör sig påmind och plågar sinnet.

Om det är svårt för den som har pengar att komma in i Guds rike – ska vi då uppmana folk att samla på sig pengar?
Jesus säger i samma sak i Mark 10:23 och i i Luk 18:24 till sina lärjungar:

”Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!”

Är det möjligt för den som förtröstar på pengar att överhuvudtaget komma in i Guds rike?
I Hebr. 13:5 ges ett konkret råd.

”Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.”

Varför infördes seden att ge tionde av sin lön och sin ekonomi?
Levi stam fick ingen arvslott i det heliga landet, som de övriga av Israels stammar fick. Därför skulle de andra stammarna ge tionde av allt det de förtjänade till Levi stam, som representerade Herren. Gud hade bestämt. Leviterna skulle i sin tur ge tionde av sitt erhållna tionde, se 4 Mos 18:26:

”Tala till leviterna och säg: När ni av Israels barn tar emot det tionde som jag har bestämt att ni skall få av dem som er arvedel, då skall ni av det ge en gåva åt HERREN, ett tionde av tiondena. [kap]

Anledningen till att tiondet infördes var att prästerna, som undervisade om Guds vägar och som skötte offertjänsten, skulle få livsutrymme och försörjning. Levi stam fick inte någon jordisk arvslott i det förlovade landet.

Jesus tog itu med det felaktiga tiondegivandet som de skriftlärda och fariséerna tillämpade
Fariséerna och de skriftlärda hade en felaktig attityd. De försummade det viktigaste i lagen, nämligen rätten, barmhärtigheten och troheten. Utan denna tillämpning blir allt offer felaktigt, enligt Matt. 23:23:

”Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.” [kap]

Tiondegivandet i ljuset av Nya Testamentet
På två ställen i Nya Testamentet, i Matt. 23:23 och i Luk. 11:42, så här skriver Matteus;

”Ve er, skriftlärda och fariséer, era hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra.”

NT behandlar tiondegivandet bara på två andra ställen. I Luk. 18:12:

”Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in.”

Här behandlar Jesus i en liknelse om fariséen och publikanen i templet och i Hebr. 7:2-9 står det att Abraham gav tionde av allt till Melkisedek samt att Levi och hans söner tog emot tionde av sina bröder för prästtjänsten.

Genom denna genomgång ser vi att tiondegivandet hörde till det gamla förbundet men inte det nya.

Nu inställer sig frågan: Undervisar Nya Testamentet om tiondegivande?
Paulus undervisar inte om tiondegivande i sina brev, det gör inte heller Petrus eller Johannes i sina. Inte heller Jakob eller Judas behandlar detta i sina brev. Varken i Hebréerbrevet eller i Uppenbarelseboken står det något om tiondegivandet.

Varför?

Anledningen till detta är att vi har fått tillgång till allt det som Jesus Kristus äger. Han betalade ett fullt pris för oss när han gav sitt liv, genom sin död på Golgata kors. Därför äger han oss. På Golgata kors blev vi och hela världen försonade med levande Gud. Genom Jesu uppståndelse från de döda får vi evigt liv.

Den självklara innebörden av detta betyder att vi inte äger oss själva – det gör Jesus. Om du och jag inser och förstår denna sanning samt lyder den så kommer våra liv att fungera på bästa sätt.
Annars inte.

I Nya Testamentet finns en mycket högre form av givande än tio procent.
I NT handlar det om att ge allt till Herren Jesus Kristus.
Det betyder att ge hela sitt liv,
sin kraft,
sina pengar
alla planer
och sin framtid till Herren.
ALLT.

Filadelfiaförsamlingens föreståndare Levi Pethrus lär aldrig ha undervisat om tiondegivande.

Under depressionen, åren 1929-1930, byggde Filadelfiaförsamlingen sin stora kyrka  Filadelfiaförsamlingen byggde sin kyrka på Rörstrandsgatan, med 3 500 sittplatser, mitt under rådande depression. Många undrade, på den tiden, hur de vågade bygga ett sådant jätteprojekt när bankerna svajade och nöden i samhället var stor. Svaret som gavs var att medlemmarna gav allt vad de ägde och hade till församlingen och dess kyrkbygge.

Levi Pethrus lär aldrig ha undervisat om tiondegivande.
Filadelfiaförsamlingens föreståndare Levi Pethrus och dess ledarskap förstod vitsen med ”att avstå från allt vad de ägde”. Därför kunde Gud förmera gåvorna på ett mäktigt sätt.

Ge av glädje – du får inte ge något om du känner olust eller tvång
Vi skall inte ge av tvång, utan av glädje. Paulus uppmanar oss att planera in givandet som en del av livet, efter hjärtats beslut, enligt 2 Kor 9:7:

”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.” [kap]

Filadelfiaförsamlingen byggde sin kyrka på Rörstrandsgatan, med 3 500 sittplatser, mitt under rådande depression.

Jesus skärpte tanken på storleken av vårt givande. Även ekonomiskt.
I NT handlar det inte bara om att ge lite grand, tio procent eller så. Nu handlar det om att helt ge sig till Kristus, eftersom han har gett oss allt. Han vill att vi skall förstå att det bästa för oss är att helt och fullt ge upp våra liv, till etthundra procent.

Att ”söka först” innebär att vi med hela vår varelse
– med vårt förnuft, vårt viljeliv och vårt känsloliv –
hängivet engagerar oss för det som Jesus vill att vi ska göra.

Att ”söka först” betyder fullständig fokusering, prioritering och överlåtelse

Om vi söker Guds rike och hans rättfärdighet först, så kommer bibelns löfte att fungera för oss. Och på köpet får vi får allt det andra också, enligt löftet i Matt. 6:33:

”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”

Genom tron får vi hjälp av Jesus och då slipper vi själva bära på oro och bekymmer.

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.