Dags att förstå sig på den osynliga korruptionen

Stefan Torssell var en svensk statstjänsteman i Sjöfartsverket. När han såg den utbredda korruptionen inom verket valde han att kliva av.

Här berättar han om Estonia-katastrofen med fakta som kan förklara varför de avlidna från det förlista fartyget inte togs upp för att begravas.

Istället för bärgning inleddes mörkläggning.

Stefan Torssell anser att regeringen Carl Bildt och mediernas agerande har inneburit ett omfattande svek mot de anhöriga och att orsaken till olyckan nu borde klarläggas.

Den enda rimliga förklaringen till det snabba sjunkförloppet är att det har uppstått ett hål i skrovet, men hur och varför kan vi bara spekulera om.

Den omfattande korruptionen handlar om att personer utnämns till höga befattningar inom offentliga verksamheter förutsatt att de har varit lojala med makthavarna.

Detta leder till dålig funktion hos myndigheter vilket gör, att exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inte har förutsättning att klara av sitt uppdrag.

Stefan Torssell var statstjänsteman och byrådirektör på Sjöfartsverket. Vid ett tillfälle blev han kontaktad av en anhörig från Estonia-katastrofen. Vid det här mötet mötte han sanningens ögonblick – för honom som person men också som statstjänsteman.


Det var en pappa, som hade förlorat sin dotter i Estonia-katastrofen

Han berättade om förfärliga saker som han hade varit med om vid kontakter med myndigheter

Stefan Torsell kollade upp de fakta, som presenterades, och fann att det som berättades för honom var sant.

Då förstod Stefan Torssell att myndigheterna inte är goda och att de inte tjänar det svenska folket. Detta var en mycket plågsam process för honom0 och medförde att var tvungen att ompröva mycket i sitt liv och i sitt arbete.

Han funderade över om han skulle vilseföra den här personen eller inte. Processen medförde att han sa upp sig från sin tjänst på Sjöfartsverket.

Carl Bildts förklaring är fysikaliskt omöjlig

Fartyget kunde inte sjunka på det sätt som Carl Bildt framförde

Det kan noteras att alla tio båtar som sjunkit inom en timma har haft hål i botten.

Den avgående statministern Carl Bildt lovade att bärga de omkomna på Estonia:

”Arbetet har påbörjats”, sa han – men han höll inte ord.

Den 15 december 1994 meddelade statsminister Ingvar Carlsson att ingen bärgning av Estonia kommer att ske.

Sjöfartsverket är mycket korrumperat

De svenska myndigheterna är 350 till antalet. Misslyckade myndigheter finns det många av. När en myndighet läggs ner – därför att de kollapsar – så bildas nya. I dessa anställs gamla myndighetspersoner, som blir generaldirektörer. Dessa chefer samlar sedan runt sig ja-sägande tjänstemän, vilka inte drar sig för att ljuga.


Sublim korruption betyder att någonting är så upphöjt
att det inte kan jämföras

Sublim (av lat. Sublimis, exalterad, upphöjd), är ett filosofiskt och konstnärligt begrepp. Begreppet avser särskilt någonting som är så upphöjt att det inte kan jämföras, och är bortom beräkning eller mätbarhet.

MSB kommer att klappa ihop
vid en stor katastrof

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) bildades den 1 januari 2009, där är nu Dan Eliasson generaldirektör.

Stefan Torssell sa med övertygelse, den 5 januari 2009 i ett radioprogram, att när en stor katastrof inträffar så kommer MSB att klappa ihop. Och det var precis vad som hände vid branden i Västmanland 2014.

Lägg ner MSB och låt de gamla delarna som fungerade återuppstå i det gamla Räddningsverket.

Systemet fungerar inte därför att det är för många beslutsnivåer och för långa vägar innan det avgörande beslutet måste tas.

Kommunikationsdepartementet, Sjöfartsinspektionen, Styrelsen för psykologiskt försvar, Krishanteringsmyndigheten är nedlagda. De uppgifter och den personal som tidigare fanns i dessa myndigheter har nu överflyttats till MSB.

Dykaren Håkan Bergmark såg ett spränghål på M/S Estonia
Estonia sänktes med bomber

Marinens dykare Håkan Bergmark var vid tiden för Estonias förlisning krigsplacerad som dykare och var utbildad inom sprängteknik. Han fick i uppdrag att dyka på Estonia bara några dagar efter förlisningen natten till den 28 september 1994. Dykningarna skedde den 2 eller 3 oktober.

Håkan Bergmark har haft uppgiven placering i marinen, utbildning. Hans betyg bekräftar uppgifterna i programmet. Bergmark är utbildad röjdykare i Flottan med Värnpliktig Fänriksgrad.

Han såg ett spränghål under vattenlinjen på Estonia, ett hål som var ca 2×1 meter stort. Hålet hade utböjda plåtar som vittnade om en sprängning från insidan.

Det gick inte att komma in på fartygets bildäck eftersom bogrampen i stort sett var stängd. Som dykare har man ett flertal tuber som gör att det inte går att komma in i trånga utrymmen.

Han dök på uppdrag av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, och skulle dokumentera status för bogvisiret bland annat.

Därvid fick han se det som han bedömde vara ett spränghål som låg under fartygets vattenlinje.

I hans utbildning som röjdykare ingick även arbete med sprängningar av plåt varför han kände sig säker på att hålet han såg var resultatet av en sprängning. Efter intervjun informerade Håkan om att hålet var ca 2×1 meter stort och att böjningen av plåten indikerade en sprängning inifrån fartyget.

Dykaren Gregg Bemis har varit nere på Östersjöns botten och tagit den här bilden av ett stort hål på undersidan av Estonia:

Här finns en ljudfil och en beskrivande text om Estonias undergång, producerad av Lars Agerstig:

Bogvisiret hittades 1 560 meter västerut från fartyget Estonia nere på Östersjöns botten.

Håkan Bergmark berättar vidare
att dykarna noterade att bogvisiret inte fanns vid fartyget och inte heller de hydraul-kolvar som normalt håller bogvisiret.

Under december gjordes det han kallar Decemberdykningarna där video visar att man kommit in på bildäck. Det förvånade Håkan eftersom bogrampen var stängd och hans gissning är att de tog sig in genom det spränghål som han sett vid sin dykning.

Håkan Bergmark berättade i en intervju för Der Spiegel 1999 om att han hade sett ett spränghål vid dykningen. Intervjun publicerades aldrig.

De möjligheter som finns idag med röntgen och annan teknik, skulle kunna dokumentera fartyget komplett, enligt Håkan Bergmark.

Han berättar om journalisten Jutta Rahbes dykexpedition som motarbetades och saboterades av svenska myndigheter. Juttas team använde mätare som gav utslag om radioaktivitet på Estonia.

De använde en liknande typ av mätare som Håkan själv hade använt för att detektera kärnstridsspetsar på den ryska u-båten U137 som gick på grund utanför Karlskrona 1981.

Estonia användes för att smuggla krigsmateriel

Håkan Bergmark berättar om den information som kommit fram om att Estonia användes för att smuggla krigsmateriel.

Han konstaterar att det borde göras en totalbesiktning av fartyget vilket kräver att riksdagen först häver dykförbudet.

Några dagar före 25-årsdagen av förlisningen noterades att det tyska fartyget Fritz Reuter genomförde dykaktiviteter vid Estonia. Yle rapporterar också om att trycket från de anhöriga i Estland om förnyad undersökning ökar.

För att få veta mer om sjunkförloppet kontaktar vi efter intervjun professor emeritus Anders Ulfvarson från institutionen för marin konstruktionsteknik vid Chalmers. Vår fråga gäller om ett fartyg kan sjunka så snabbt utan att det finns ett större hål i skrovet under vattenlinjen.

Han svarar att det finns avancerade studier som visar att det i princip är möjligt med ett så snabbt sjunkförlopp beroende på olika förutsättningar. Exempelvis om luckor i skott är öppna, om vatten tränger in i ventilationskanaler och om fönster krossats etc.

Problemet är att ingen vet hur det är med dessa saker eftersom det aldrig gjordes någon besiktning av vraket för att klarlägga orsakerna till förlisningen och fortfarande efter 25 år är det ingen som vet, menar han.

Anders Ulfvarson författade ett öppet brev på uppdrag av riksdagens Estoniagrupp vid 15-årsdagen av förlisningen, där han är var mycket kritisk och bland annat sa följande:

”Den officiella sammanfattningen av haveriutredningen,
med sina undanglidanden och osanningar,
är en skam för en sjöfartsnation”

Han anser att kritiken i hans brev fortfarande är giltig även nu vid 25-årsdagen av olyckan.

Brevet finns i artikeln om detta program i bloggen på swebbtv.se.

Detta TV-inslag sändes på SwebbTV den 28 september 2018.
Håkan Bergmark har vittnat inför tyska och svenska media,
på förmedling av White TV:s Henning Witte.
Men denna mediala bomb censurerades bort.

Bara några dagar efter M/S Estonias förlisning den 28 september 1994 skickade den svenska marinen under uppsikt av den svenska regeringen ner svenska dykare för att undersöka vraket i hemlighet.

En av dem var röjdykaren och reservofficeren Håkan Bergmark (POP). Han dök ner själv till vraket omkring den 1 oktober 1994 och fick då se det stora hålet på styrbords sida med tulpanformade uppfläkningar i skrovets metall.

Det hade bänts inifrån ut, vilket visade att metallen hade utsatts för en mycket kraftig sprängning.

Den hördes av många överlevande, som vittnade om det. Men deras vittnesmål tystades ner av den svenska polisen och JAIC, den internationella haverikommissionen under ledning av Sverige.

Håkan Bergmark har vittnat om detta inför tyska och svenska media på förmedling av White TV:s Henning Witte men denna mediala bomb censurerades bort.

Varken vraket eller sanningen har lyckats bärgas, då USA och andra västliga främmande makter förhindrar detta. Vårt parti Populisterna kräver en sanningskommission som i Sydafrika, där sanningen om Sveriges värsta massmord genom tiderna skall dyka upp, utan att någon riskerar straffrättsliga påföljder.

Stefan Torssell kommenterar hålet i Estonias botten;

”Det finns ett hål i botten. Det sa Sjöfartsverkets sjösäkerhetsdirektör, Sjöfartsverkets observatör i utredningen, DN:s reporter med insyn i utredningen samt Håkan Bergmark.”

På Estonias 24-års-dag (2018) uppmärksammades katatrofen för första gången, sedan länge, av den engelskspråkiga pressen som BBC och Global Research

Detta är ett positivt tecken i kursen mot Estonia-sanningen, som kommer att göra Sverige friare.

28 sep. 2019

Hård kritik mot Estonia-utredningen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hard-kritik-mot-estonia-utredningen
Publicerad 30 mars 2006

Den estländska regeringens expertutredning om Estonias förlisning riktar allvarlig kritik mot den internationella haverikommissionens slutrapport.

Bland annat sägs att det inte finns någon förklaring till hur vatten kunde komma in under bildäck. Kommissionens förklaring till att bogvisiret lossnade överensstämmer heller inte med en del ögonvittnesskildringar.

– På grund av detta kan vi inte utesluta en del av de alternativa förklaringarna till Estonias förlisning, säger biträdande riksåklagare Margus Kurm som lett utredningen.

Skrovet ej filmat

Expertutredningen kritiserar också svenska myndigheter som inte tillåtit intervjuer med vissa nyckelpersoner. Det gäller bland annat de dykare som arbetade vid den officiella dykoperationen, personer som de estländska utredarna velat men inte fått träffa.

När det gäller brister i utredningen drar expertutredningen också slutsatsen att Estonias bottenskrov aldrig undersökts eller filmats i dess helhet.

Förväntar sig fler svar

Haveriutredningen har inte presenterat tillfredsställande förklaringar till de hårda stötar som flera passagerare känt och hört, konstateras i den estländska rapporten.

Margus Kurm sade att ett eventuellt beslut om en ny haveriutredning är en fråga för Estlands, Sveriges och Finlands regeringar. Den estländske justitieministern Rein Lang anser dock inte att det behövs en ny utredning, men säger att Estland förväntar sig fler svar från den internationella haverikommissionen.

Krigsmateriel

Expertgruppen skulle varit klar i höstas (2005) men har nu fått förlängt mandat för tredje gången. Gruppen ska också utökas med en femte medlem, en representant från sjöfartsverket i Estland.

Estlands regering tillsatte sin expertgrupp för ett år sedan, när den svenska regeringens utredare Johan Hirschfeldt hade konstaterat att Estonia fraktat krigsmateriel vid två tillfällen före olycksfärden i september 1994.

Gruppens ursprungliga uppgift var att undersöka om estländska myndigheter hade medverkat i de militära transporter som fanns ombord på Estonia. Man fann inga bevis för det men har i stället vidgat sitt arbete till att undersöka om det finns outredda orsaker till Estonias förlisning.

Dags att utreda om det fanns militär frakt ombord på Estonias sista resa
när 852 personer omkom

Det här inlägget ingår i en serie av artiklar som vill bringa klarhet och ge en större förståelse av de brister som finns inom myndigheters krishantering:

Varför finns så många brister inom myndigheters krishantering?✅ ✅ I Sverige har vi ett stuprörsinriktat arbetssätt –…

Slået op af Sven-Allan JohanssonMandag den 15. juni 2020

Läs om M/S ESTONIA och dess undergång samt om Sveriges smutslista

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.