Vad har lupiner med den svenska politiken att göra?

Lupiner har symboliskt mycket att göra med den svenska politiken.

Den förda svenska politiken, under de senaste decennierna, liknar lupinernas okontrollerade utbredande vid våra vägkanter.

Lupiner är vackra och pampiga växter som bildar prunkande fält – om de inte bekämpas. De utgör ett hot mot vår biologiska mångfald och ger upphov till artfattigdom i vår natur.

Där lupiner breder ut sig trängs våra naturliga växter undan; som blåklockor, prästkragar, vitklöver, kattfot och andra lägre växter.

Lupiner i politiska dräkter

De politiska partierna har samma vackra färger i sina logotyper – som lupinerna. I partifloran finns logotyper i röda färger men också i gröna liksom olika nyanser av blått. Tittar med riktigt noggrant på bilden så finns där även den brunsmetiga färgen, den från andra världskriget.

Lupiner är invasiva, det betyder att de sprider sig av egen kraft och orsakar skada på annan växlighet. De dominerar, tar över och breder ut sig.   

Lupin-politik är också invasiv och skadlig om den inte tuktas. Politikens väsen vill dominera, ta över och breda ut sig.   

Och när stora kriser uppstått, som skett under år som gått, då har det hänt att motståndare förenar sig – de som normalt brukar bekämpa varandra. Istället passar de på att mörklägga och agera ihop emot den befolkning och den valmanskår som gett dem sina politiska mandat. 

Estonia bärgades inte – trots löften

Beslutet att inte bärga Estonia för 25 år sedan skedde i samråd med alla partiledarna i Sveriges riksdag. Detta vållade bestörtning och ilska hos anhöriga – som förlorat familjemedlemmar – liksom hos det svenska folket.

Alldeles efter Estonia-katastrofen den 28 september 1994, som krävde 852 liv, lovade statsminister Carl Bildt (m) att de omkomna skulle bärgas. Det samma gjorde efterträdaren Ingvar Carlsson (s).

Denne lovade också att bärga fartyget. Det norska bärgningsföretaget Rockwater A/S. Bärgningsfartyget kom ut till platsen på Östersjön med syftet att bärga fartyget. Men fick inget uppdrag. Detta fartyg bärgade den ryska u-båten Kursk, som sjönk till botten i Norra ishavet, efter en explosion ombord.

Den 15 december 1994, kungjorde så Regeringen sitt beslut att M/S Estonia skulle ligga kvar i havet och att haveriplatsen skulle betraktas som en gravplats.

Riksdagsjäv bakom mörkning av Estonia, menar Lars Ångström (mp)

Moderaternas och socialdemokraternas gruppledare i trafikutskottet säger nej till en granskning av haveriutredningen om ”Estonia”. Båda sitter i Sjöfartsverkets styrelse – en klar jävssituation, skriver Lars Ångström (mp) (DN Debatt 17 mars 2005)

Det största maritima bedrägeriet i alla tider! http://heiwaco.tripod.com/riksdagsdebattmars05.htm

Nya uppgifter 2005 och 2006 avslöjade Estoniabluffen … men ingen tog notis!

Anders Björkman förklarade … och inget hände

Den 17 mars 2005 diskuterades om Sveriges Riksdag skall uppmana regeringen att sätta i gång en ny granskning av M/S Estonias förlisning hösten 1994 (avbrutet av en diskussion om båtkörkort). Ingen person nämnde, i vanlig ordning, Heiwa Cos uppgifter att hela den officiella utredningen är rena bedrägeriet enligt länkarna eller att Sverige (och Estland för den delen) enligt svensk, estnisk och internationell lag helt enkelt skall bedöma nya uppgifter i en kompletterande utredning. Regeringen, Mona Sahlin, meddelade istället att SEK 8 millioner hade avsatts för en ny Forskningsstudie om M/S Estonias sjunkförlopp för att förbättra sjösäkerheten i svenska vatten och att den kunskap som tas fram och de slutsatser som dras görs tillgängliga för den svenska sjöfartssektorn. Ritningar av fartyget finns dock ej tillgängliga. Mona Sahlin besvarade aldrig de tre sista inläggen. Istället beklagade hon sig hos DN.

Tuve Skånberg (kd) vill ha en oberoende internationell granskning av haveriutredningen

Tuve Skånberg (@tuveskanberg) | Twitter

Eftersom jag har yrkat bifall till reservation 4 vill jag också nämna några ord om den reservationen. Den handlar om Estonia. Det är ju inte första gången, och säkert inte sista gången, som frågan debatteras. Den här gången har Miljöpartiet en fylligare reservation där man mer i detalj presenterar de oklarheter som finns. I den reservationstext som vi kristdemokrater står bakom säger vi helt kort att många experter har dömt ut den haveriutredning som gjordes av de tre inblandade nationerna Estland, Finland och Sverige. Vi anser att regeringen ska ta initiativ till att tillsammans med berörda regeringar föreslå en oberoende internationell granskning av haveriutredningen, skriver Tuve Skånberg (kd).

***************

Ingen insyn i hur det nya pensionssystemet kom till

https://nft.nu/sv/nar-vi-fick-ett-nytt-pensionssystem

Allt arbete i Genomförandegruppen skedde bakom stängda dörrar

Ingen information har framkommit hur respektive ledamot resonerade. Allt hemlighölls.

Genomförandegruppen (från 1994-) möjliggjorde att pensionsfrågan kunde avpolitiseras bakom lyckta dörrar, vilket i sin tur förklarar att partierna snabbt och utan större motstånd lyckades gräva ner stridsyxan och enas om pensionerna. I gruppen fanns företrädare för S, M, L, C och KD,

Detta är ett utslag av ”lupin-politik” där valmanskåren, skattebetalarna och alla de människor som berördes av beslutet helt sattes åt sidan. Ingen opposition förekom.

https://journals.lub.lu.se/st/article/view/8168/7273

När riksdagen 1994 beslutade om ett nytt pensionssystem hade inbetalningarna länge varit lägre än utbetalningarna.

Det nya pensionssystemet, som trädde i kraft 1999, består av tre delar: allmän pension från staten, tjänstepension från jobbet samt eventuellt eget sparande.

En av de förändringar som gjordes i pensionssystemet 1999 var att statsbudgeten tog över ansvaret för tre pensionsformer: garantipension, efterlevandepension och förtidspension. Alla skattebetalare, inte bara pensionärerna, skulle dela på kostnaderna för dem.

I det gamla ATP-systemet fanns pengar inbetalda för att klara kostnaderna för dessa pensionsformer och de pengarna skulle föras över till staten för att finansiera kommande utbetalningar.

Den så kallande pensionsgenomförandegruppen, där det fanns företrädare för S, M, L, C och KD, uppskattade att de framtida kostnaderna för de tre pensionerna var 320 miljarder kronor. Gruppen enades dock om att ta ut betydligt mindre pengar ur AP-fonderna, nämligen 258 miljarder kronor. Det blev också riksdagens beslut.

Således underfinansierades pensionssystemet med 62 miljarder kronor.

Som räkneexempel betyder det att om dagens fattigpensionärer kunde få räkna in dessa medel, i sina pensionsportföljer, så skulle var och en ha haft omkring 200 000 kronor mera att disponera.

Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14)

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/pensionsarbetsgruppen-s-199114_GFB2S14

***************

Var Sverige verkligen neutralt under andra världskriget?

Den svenska regeringen påstod att Sverige var neutralt under andra världskriget 1939-1945. För att bevara neutraliteten var landet tvunget att genomgå en svår balansgång. Det gällde att hålla sig väl med alla parterna i kriget, så står det i ”SO-rummet”

Tyskarna fick därför köpa järnmalm av Sverige som var livsviktig för deras krigsindustri. På vårt järnvägsnät fraktades malmen från gruvorna i norr genom Sverige till våra hamnar i syd. Sedan transporterades malmen med båt till Tyskland och deras krigsanläggningar. Engelsmännen försågs med bl.a. kullager och luftvärnskanoner från den svenska industrin.

”Vår beredskap är god”,
sa statsminister Per Albin Hansson,
trots att Sverige inte alls var rustat för krig

Några dagar innan andra världskriget bröt ut höll Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson (s) ett radiotal där han lugnade det svenska folket genom att ljuga och säga ”vår beredskap är god”.

Den militära beredskapen var dock inte god

Däremot var försörjningsläget ganska bra. Det var också det sistnämnda (försörjningsläget inkl. proviant, bränsle etc.) som Per Albin hade syftat på i sitt uttalande.

Alla visste att den svenska militära beredskapen var allt annat än god efter årtionden av nedskärningar inom försvaret. Den militära situationen var förövrigt ganska likartad i de flesta europeiska länderna vid den här tiden då folk fortfarande hade det stora kriget (första världskriget 1914-1918) med alla dess hemskheter i färskt minne.

Det var därför inte många som förväntade sig att en ny stor europeisk konflikt skulle bryta ut så tätt efter den förra världskriget.

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/sverige-under-andra-varldskriget

Den 13 december bildades en samlingsregering av alla riksdagspartierna förutom Sveriges kommunistiska parti, som stängdes ute. Den sittande utrikesministern ersattes av en yrkes diplomat, Christian Günther

Per Albin Hansson./SVT Bild
Statsminister Per Albin Hansson talade till svenska folket via radio, den 1 september 1939, dagen då det andra världskriget bröt ut.
Efter den tyska kapitulationen, den 7 maj 1945, höll han också ett tal till den svenska nationen i radio. ”Det känns som om en lång mardröm äntligen släppt sitt tag och vi kan åter andas”, sa statsministern.

Samma dag som Tyskland invaderat Polen, 1 september 1939, gick Sveriges statsminister Per Albin Hansson ut i radion och talade till folket:

”Medborgare!

Det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat.

Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi ha att konstatera detta ohyggliga faktum och det tjänar bra litet till att försöka giva uttryck åt den sorg och fasa vi känna vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förut sargad och pinad mänsklighet.

För oss svenskar gäller det nu att med lugn och beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige_under_andra_v%C3%A4rldskriget

Regeringen Per Albin Hansson III eller ”samlingsregeringen” var en svensk regering som tillträdde den 13 december 1939 och satt fram till den 31 juli 1945 och kom därmed att styra Sverige under andra världskriget.”

Samlingsregeringen tillträdde den 13 december 1939 och frånträdde den 31 juli 1945. Den  bestod av partier från Socialdemokraterna, Högerpartiet, Bondeförbundet, Folkpartiet  

Två riksdagspartier hölls utanför regeringen, det prosovjetiska Sveriges kommunistiska parti (senare Vänsterpartiet) samt Socialistiska partiet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Hansson_III

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=6115216

Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig är ett svenskt uttryck

Var det rätt av Sverige att låta Tyskland transportera 1,2 miljoner
tyska soldater och krigsmateriel med svensk järnväg för att de skulle kunna inta Norge?

Var det rätt av Sverige att låta tyskarna använda Sveriges teleledningar och radiomaster för kommunikation med personer kvar i hemlandet?

Var Sverige fegt som inte tog ställning i kriget?

Var det rätt att under krigsåren låta nästa nästan 80 % av den svenska exporten gå till just Tyskland?

Var det rätt av Sveriges regering
att vända Finland ryggen när landet angreps av Sovjet?

Den 30 november 1939 föll de första sovjetiska bomberna över den finska huvudstaden Helsingfors. Detta var början på det så kallade ”Vinterkriget”. Bombningen skedde inte av en slump. Anledningen var att Sovjetunionen tidigare hade krävt att få flera gränsområden mellan de två länderna samt några ögrupper längst in i finska viken.

”Finlands sak är vår” var ett vanligt återkommande budskap under denna tidsperiod i Sverige. Det syftade på att Sverige borde hjälpa sitt östra grannland under de sovjetiska anfallen. Sovjetunionens angrepp mot Finland skulle till och med engagera det svenska folket i större utsträckning än det tyska angreppet mot Polen. Även om stödet för militär hjälp åt Finland var stort bland den svenska befolkningen sade regeringen bestämt nej.

Per-Albin Hansson avvisade bestämt alla ”äventyrligheter” och satte precis nu som tidigare den egna säkerheten främst. Man bedömde att militära insatser för Finland skulle kosta mer än det smakade.

https://www.mimersbrunn.se/article?id=58933

”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”

Innan Tage Erlander (s) blev statsminister ansvarade han för svenska koncentrationsläger,
där nazistmotståndare internerades. Totalt fanns det 14 koncentrationsläger runt om i landet. 
De första öppnades 1940; i Långmora och Smedsbo i Dalarna.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=2282405
och här https://www.s-sanningen.com/koncentrationslagerna

Under andra världskriget hade den svenska samlingsregeringen hemliga koncentrationslägren i Sverige. Det har boråsjournalisten Niclas Sennerteg i avslöjat i sin bok ”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga”, som utkom 2008. Den högste politiska tjänstemannen blev senare statsminister; Tage Erlander.

Då fanns koncentrationsläger med straffarbete och beväpnade vakter

I de så kallade ”slutna förläggningarna” sattes folk inte för vad de gjorde, utan för vad de var – till exempel antinazister.

”Samlingsregeringen försökte hålla lägren så hemliga det gick och fram till ganska nyligen har allt varit hemligstämplat”, sa författaren när boken slåpptes för 12 år sedan.

I boken ”Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga” avslöjar Sennerteg att det fanns 14 koncentrationsläger runt om i landet. De första öppnades 1940, Långmora och Smedsbo i Dalarna.

Minst lika dolt från allmänheten har Tage Erlanders inblandning i lägren varit. På den tiden var Erlander statssekreterare på socialdepartementet, bara några år senare skulle han bli Sveriges statsminister.

Sennerteg menar att Tage Erlander var högst delaktig i lägren och dess utformning, menar Niclas Sennerteg.

– Det Erlander skriver om lägren stämmer inte med verkligheten. Han fick regelbunden information om vad som hände i lägren långt innan han påstår.

Vad många inte vet än idag är att det fanns 14 hemliga, slutna och hårdbevakade koncentrationsläger i socialdemokraternas Sverige under 1940-talet.
Människor fängslades utan domstol och tidsbestämda straff.
Dessa slutna och hemliga koncentrationsläger har under många årtionden hållits hemliga för allmänheten
https://www.s-sanningen.com/koncentrationslagerna

https://sv.wikipedia.org/wiki/Interneringsl%C3%A4ger_i_Sverige_under_andra_v%C3%A4rldskrigethttps://sv.wikipedia.org/wiki/Interneringsl%C3%A4ger_i_Sverige_under_andra_v%C3%A4rldskriget

***************

Det här inlägget ingår i en serie av artiklar som vill bringa klarhet och ge en större förståelse av de brister som finns inom myndigheters krishantering:

1) Varför finns så många brister inom myndigheters krishantering?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675196503330999&set=a.170716420445679&type=

2) Korruption inom myndigheter och mörkläggningen av Estonia

Korruption inom myndigheter och mörkläggningen av Estonia✅ ✅ Stefan Torssell var svensk statstjänsteman i…

Slået op af Sven-Allan JohanssonOnsdag den 17. juni 2020

Om Sven-Allan Johansson 165 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.