Ordet ”tempel” har olika betydelser i Nya Testamentet – de grekiska orden är ”hieron” resp. ”naós”

”Hieron” är ett grekiskt ord som betyder ett fysiskt tempel, enligt Svenska Folkbibeln. I 1917-års översättning används ordet ”helgedom” istället för ”tempel”. Detta tempel, som är byggt av människohänder, har i bygget använt sig av jordiskt byggnadsmaterial, som exempelvis sten och trä.

”Naós” är ett grekiskt ord som handlar om ett andligt tempel. Detta tempel är inte byggt av människohänder. Här är det fråga om ett mobilt mänskligt tempel av kött och blod som Gud har byggt och i vilken den Helige Ande bor, eller så handlar det om ett himmelskt tempel, som det står om i Uppenbarelseboken.

”Hieron” finns i 63 verser i Nya Testamentet:
Matt. 4:5, 12:5, 6, 21:12, 14, 15, 23, 24:1, 26:55, Mark. 11:11, 15, 16, 27, 12:35, 13:1, 3, 14:49, Luk. 2:27, 37, 46, 4:9, 18:10, 19:45, 47, 20:1, 21:5, 37, 38, 22:53, 24:53, Joh. 2:14, 15, 5:14, 7:14, 28, 8:2, 20, 59, 10:23, 11:56, 18:20, Apg. 2:46, 3:1, 2, 3, 8, 5:20, 21, 25, 42, 19:27, 21:26, 27, 28, 29, 30, 22:17, 24:6, 12, 18, 25:8, 26:21, 1 Kor. 9:13

I dessa verser kommer ordet templet från det grekiska ordet ”hieron”:

Luk. 21:5 När några talade om hur templet (hieron) var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor …

Matt. 24:1 ”När Jesus lämnade templet (hieron) och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna (hieron).

Mark. 13:1 1 När Jesus gick ut från templet (hieron), sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!

”Naós” = grekiskt ord som betyder ett ”andligt tempel” som inte är byggt av människohand. Här är det fråga om ett tempel av kött och blod, i vilken den helige Ande bor. Om detta tempel skriver Paulus om på sex ställen.

Ordet ”Naós” finns i 37 verser i Nya Testamentet:
Matt. 23:16, 17, 21, 35, 26:61, 27:5, 40, 51, Mark. 14:58, 15:29, 38, Luk. 1:9, 21, 22, 23:45, Joh. 2:19, 20, 21, Apg. 17:24, 1 Kor. 3:16, 17, 6:19, 2 Kor. 6:16, Ef. 2:21, 2 Tess. 2:4, Upp 3:12, 7:15, 11:1, 2, 19, 14:15, 17, 15:5, 6, 8, 16:1, 17, 21:22

I Uppenbarelseboken finns ordet ”tempel eller templet” omnämnt i 13 olika verser. Överallt används där ”naós” för ordet tempel i den grekiska grundtexten. I Uppenbarelseboken återfinns inte ordet ”hieron” på något enda ställe.

Paulus använder ordet ”tempel” (på grekiska ”naós”) vid fyra olika tillfällen i två verser i det tredje kapitlet i 1 Kor. 3, verserna 16 och 17 för att förklara att de pånyttfödda människorna är, ett mobilt, vandrande tempel:

16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel (naós) och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel (naós), skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel (naós) är heligt, och det templet (naós) är ni.”

I Nya Testamentet finns det inga uppgifter om att ett nytt, tredje tempel ska byggas upp i Jerusalem. Sista gången som ordet ”hieron” används i NT är i 1 Kor. 9:13. Därefter används, i vår bibel, bara ordet ”naos” i den grekiska beskrivningen av ”tempel eller templet”.

Genomgång av Nya testamentets användning av de grekiska orden ”hieron” och ”naos”. I den svenska bibeln har de översatts med ordet ”tempel” – vers för vers

Ordet ”tempel” – har olika betydelser i NT – ”hieron” resp. ”naós” är de grekiska orden.

”Hieron” är ett grekiskt ord som betyder ett ”fysiskt tempel” (i SFB, i 1917-års översättning används ordet ”helgedom”). Detta tempel är byggt av människohänder av jordiskt byggnadsmaterial, exempelvis sten och trä.

”Naós” är ett grekiskt ord som betyder ”ett andligt tempel”. Detta tempel är inte byggt av människohänder. Här är det t ex fråga om ett tempel av kött och blod, i vilken den helige Ande bor eller ett himmelskt tempel. Inom parentes anges, i rött, det ord som står i den grekiska grundtexten.

”Hieron” finns i evangelierna och i apostlagärningarna …

Matt. 4:5; ”Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens (hieron) utsprång”

Matt. 12:5-6; ”Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? 6 Jag säger er: Här ser ni det som är större än templet (hieron).” [kap]

Matt. 21:12, 14, 15, 23; ”Jesus kom in på tempelplatsen (hieron) och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor. 14 På tempelplatsen (hieron) kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. 23 Jesus gick upp till templet (hieron) och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: ´Vad har du för fullmakt att göra detta, och vem har gett dig den fullmakten?`” [kap]

Matt. 24:1; ”När Jesus lämnade templet (hieron) och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna (hieron).” [kap]

Matt. 26:55; ”I samma stund sade Jesus till folkhopen: ”Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet (hieron) och undervisat utan att ni grep mig.” [kap]

Mark. 11:11, 15, 16, 27; ”11 Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen (hieron). Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen, gick han ut till Betania med de tolv. 15 De kom till Jerusalem, och Jesus gick in på tempelplatsen (hieron) och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, 16 och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen (hieron). 27 De kom in i Jerusalem igen, och när Jesus gick omkring på tempelplatsen (hieron), kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom” [kap]

Mark. 12:35; ”Då Jesus undervisade i templet (hieron) frågade han: ”Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son?” [kap]

Mark. 13:1,3; ”1 När Jesus gick ut från templet (hieron), sade en av hans lärjungar till honom: ”Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader!” 3 Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet (hieron), och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de:” [kap]

Mark. 14:49; ”Fastän jag varje dag har varit hos er i templet (hieron) och undervisat, har ni inte gripit mig. Men Skrifterna skulle uppfyllas.” [kap]

Luk. 2:27, 37, 46; ”27 Ledd av Anden kom han till templet (hieron), och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 37 och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet (hieron) utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 46 Efter tre dagar fann de honom i templet (hieron), där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem.” [kap]

Luk. 4:9; ”Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens (hieron) utsprång*och sade till honom: ”Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån!” [kap]

Luk. 18:10; ”Två män gick upp till templet (hieron) för att be. Den ene var farisé och den andre publikan.” [kap]

Luk. 19:45, 47; ”45 Sedan gick Jesus in på tempelplatsen (hieron) och började driva ut dem som sålde där. 47 Och han undervisade var dag i templet (hieron). Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen” [kap]

Luk. 20:1; ”En dag när Jesus undervisade folket i templet (hieron) och predikade evangeliet, kom översteprästerna och de skriftlärda tillsammans med de äldste fram” [kap]

Luk. 21:5, 37, 38; ”5 När några talade om hur templet (hieron) var utsmyckat med vackra stenar och tempelgåvor, sade Jesus: 37 Om dagarna var han i templet (hieron) och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Oljeberget. 38 Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet (hieron) för att lyssna på honom.” [kap]

Luk. 22:53; ”Trots att jag dagligen har varit bland er i templet (hieron), har ni inte gripit mig. Men detta är er stund och nu råder mörkrets makt.” [kap]

Luk. 24:53; ”Och de var alltid i templet (hieron) och prisade Gud.” [kap]

Joh. 2:14, 15; 14 I templet (hieron) fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord, [kap]

Joh. 5:14; ”Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen (hieron) och sade till honom: ´Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig`.” [kap]

Joh. 7:14, 28; ”14 När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen (hieron) och började undervisa. 28 Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade på tempelplatsen (hieron): ”Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte.” [kap]

Joh. 8:2, 20, 59; ”2 Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen (hieron). Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. 20 Dessa ord talade han vid offerkistan, när han undervisade på tempelplatsen (hieron). Men ingen grep honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit. 59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen (hieron).” [kap]

Joh. 10:23; ”och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet (hieron).” [kap]

Joh. 11:56; ”De sökte efter Jesus och sade till varandra där de stod på tempelplatsen (hieron): ´Vad tror ni? Kommer han inte alls till högtiden?`” [kap]

Joh. 18:20; ”Jesus svarade honom: ”Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet (hieron), där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls.” [kap]

Apg. 2:46; ”Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet (hieron), och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.” [kap]

Apg. 3:1, 2, 3, 8; ”1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet (hieron) vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport (hieron) som kallas Sköna porten, för att han skulle be dem som var på väg in i templet (hieron) om en gåva. 3 När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet (hieron), bad han om en gåva. 8 Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud.” [kap]

Apg. 5:20, 21, 25, 42; ”20 Gå och ställ er i templet (hieron) och förkunna för folket allt som hör till detta liv. 21 När de hörde det, gick de tidigt på morgonen till templet (hieron) och undervisade. Då översteprästen och hans anhängare kom dit, kallade de samman Stora rådet, Israels folks hela äldsteråd, och skickade bud till fängelset att apostlarna skulle hämtas. 25 Men då kom någon och sade till dem: ´Männen som ni satte i fängelse är i templet och står där och undervisar folket`. 42 Varje dag undervisade de i templet (hieron) och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias.” [kap]

Apg. 19:27; ”Det är fara värt inte endast att vårt hantverk får dåligt rykte utan också att den stora gudinnan Artemis tempel (hieron) förlorar sitt anseende, och att den gudinna som hela Asien, ja, hela världen dyrkar, mister sin gudomliga storhet.” [kap]

Apg. 21:26-30; 26 Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet (hieron) och gav till känna, när renhetsdagarna skulle vara avslutade och offer bäras fram för var och en av dem. 27 De sju dagarna närmade sig sitt slut, när judarna från Asien fick se Paulus i templet. De hetsade då upp hela folkmassan, grep honom 28 och ropade: ”Israelitiska män, hjälp oss! Det är den här mannen som överallt undervisar alla och talar mot vårt folk och mot vår lag och denna plats. Och nu har han dessutom tagit med sig greker in i templet (hieron) och orenat denna heliga plats.” 29 De hade nämligen tidigare sett Trofimus från Efesus ute i staden tillsammans med Paulus och räknade med att Paulus hade tagit honom med sig in i templet (hieron). 30 Hela staden kom i rörelse, och folk strömmade till. De grep Paulus och släpade ut honom ur templet (hieron), och genast stängdes portarna. [kap]

Apg. 22:17; ”När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet (hieron), kom jag i hänryckning” [kap]

Apg. 24:6, 12, 18; ”6 Han har till och med försökt vanhelga templet (hieron), och därför grep vi honom. 12 Varken i templet (hieron) eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller ställa till oroligheter bland folket. 18 Då fann de mig i templet (hieron) sedan jag renat mig, och där var ingen folkmassa eller något tumult.” [kap]

Apg. 25:8; ”Paulus försvarade sig och sade: ´Varken mot judarnas lag eller mot templet (hieron) eller mot kejsaren har jag förbrutit mig`.” [kap]

Apg. 26:21; ”Därför grep judarna mig i templet (hieron) och försökte döda mig.” [kap]

”Hieron” är ett grekiskt ord som betyder ett ”fysiskt tempel” (i SFB eller ”helgedom” i 1917). Detta tempel är byggt av människohänder och av jordiskt byggnadsmaterial, exempelvis sten och trä. Paulus skriver om detta tempel på sju ställen. Inom parentes anges det ord som står i den grekiska grundtexten.

Här följer sju bibelavsnitt där Paulus har använt ordet ”hieron”, för att beskriva vilket slags tempel som avses:

Apg. 19:27; ”Det är fara värt inte endast att vårt hantverk får dåligt rykte utan också att den stora gudinnan Artemis tempel (hieron) förlorar sitt anseende, och att den gudinna som hela Asien, ja, hela världen dyrkar, mister sin gudomliga storhet.”

Apg. 21:26-30; ”26 Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet (hieron) och gav till känna, när renhetsdagarna skulle vara avslutade och offer bäras fram för var och en av dem. 27 De sju dagarna närmade sig sitt slut, när judarna från Asien fick se Paulus i templet (hieron). De hetsade då upp hela folkmassan, grep honom 28 och ropade: ”Israelitiska män, hjälp oss! Det är den här mannen som överallt undervisar alla och talar mot vårt folk och mot vår lag och denna plats. Och nu har han dessutom tagit med sig greker in i templet (hieron) och orenat denna heliga plats.” 29 De hade nämligen tidigare sett Trofimus från Efesus ute i staden tillsammans med Paulus och räknade med att Paulus hade tagit honom med sig in i templet (hieron). 30 Hela staden kom i rörelse, och folk strömmade till. De grep Paulus och släpade ut honom ur templet (hieron), och genast stängdes portarna.”

Apg. 22:17; ”När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet (hieron), kom jag i hänryckning,”

Apg. 24:6, 12, 18; ”6 Han har till och med försökt vanhelga templet (hieron), och därför grep vi honom.” ”12 Varken i templet (hieron) eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller ställa till oroligheter bland folket.” ”18 Då fann de mig i templet (hieron) sedan jag renat mig, och där var ingen folkmassa eller något tumult.”

Apg. 25:8; ”Paulus försvarade sig och sade: ”Varken mot judarnas lag eller mot templet (hieron) eller mot kejsaren har jag förbrutit mig.”

Apg. 26:21; ”Därför grep judarna mig i templet (hieron) och försökte döda mig.”

1 Kor. 9:13 b; ”… äter av det som kommer från templet (hieron), och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret?”

Här följer sex bibelavsnitt där Paulus använder ordet ”naós”. Det är ett andligt tempel som inte har skapats eller tillverkats av människor;

”Naós” = grekiskt ord som betyder ”ett andligt tempel” som inte är byggt av människohand. Här är det fråga om ett tempel av kött och blod, i vilken den helige Ande bor. Om detta tempel skriver Paulus om på sex ställen. Inom parentes anges, i rött, det ord som står i den grekiska grundtexten.

Apg. 17:24; ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel (naós) som är gjorda av människohand.”

1 Kor. 3:16, 17; ”16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel (naós) och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel (naós), skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel (naós) är heligt, och det templet (naós) är ni.”

1 Kor. 6:19; ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel (naós) åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”

2 Kor. 6:16; ”Vad kan ett Guds tempel (naós) ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel (naós), ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.”

Ef. 2:21; ”Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel (naós) i Herren.”

2 Tess. 2:4; ”motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (naós) och säger sig vara Gud.”

I Uppenbarelseboken återfinns ordet ”tempel” eller ”templet” i 13 olika verser;

I Uppenbarelseboken finns ordet ”tempel” eller ”templet” omnämnt i 13 olika verser. Överallt används ordet ”naós” i den grekiska grundtexten. ”Naós” betyder ”ett andligt tempel” som inte är byggt av människohänder utan av Gud. Inom parentes anges, i rött, det ord som står i den grekiska grundtexten.

Upp 3:12; ”Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel (naós), och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.”

Upp 7:15; ”Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel (naós), och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem.

Upp 11:1-2, 19; ”1 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: ”Stå upp och mät Guds tempel (naós) och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets (naós) yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader. 19 Och Guds tempel (naós) i himlen öppnades, och hans förbundsark blev synlig i hans tempel (naós), och det kom blixtar, dån och åska, jordbävning och stora hagel. [kap]

Upp 14:15, 17; Och en annan ängel kom ut från templet (naós) och ropade med hög röst till honom som satt på molnet: ”Räck ut din skära och skörda! Skördetiden har kommit, ty jordens gröda är mogen. 17 ”En annan ängel kom ut från templet (naós) i himlen. Också han hade en skarp skära.” [kap]

Upp 15:5, 6, 8; ”Därefter såg jag att templet (naós) i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. 6 Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet (naós). De var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet.” 8 Och templet (naós) fylldes med rök från Guds härlighet och makt, och ingen kunde komma in i templet (naós), förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut.” [kap]

Upp 16:1, 17; ”1 Och jag hörde en stark röst från templet (naós) säga till de sju änglarna: ´Gå ut och töm Guds sju vredesskålar över jorden`. 17 en sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet (naós), och den sade: ´Det har skett`.” [kap]

Upp 21:22; ”Något tempel (naós) såg jag inte i staden, ty Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel (naós).” [kap]

När Jesus kommer tillbaka kommer det då att finnas ett nytt tempel i Jerusalem? Se Matt. 24:15;

“förödelsens styggelse” stående på “helig plats”

Vad betyder det som Paulus skriver om i 2 Tess 2:4-8?

”3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (naós) och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.”

I vers 4 i 2 Tess. 2 använder Paulus ordet ”naós” för ”tempel”.

”Naós” är ett grekiskt ord som avser ett ”tempel” som inte människan har byggt. Det är ett tempel av andlig art.

Ordet ”naós” finns i evangelierna och i breven (”tempel” och ”naós” i rött) …

Matt. 23:16, 17, 21, 35; ”16 Ve er, ni blinda ledare! Ni säger: Om någon svär vid templet (naós), betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet (naós), då är han bunden vid sin ed. 17 Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet (naós), som helgar guldet? 21 Och den som svär vid templet (naós), svär både vid det och vid honom som bor där. 35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet (naós), och altaret.” [kap]

Matt. 26:61; ”som sade: ´Han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel (naós) och bygga upp det igen på tre dagar`.” [kap]

Matt. 27:5, 40, 51; ”5 Då kastade han silvermynten i templet (naós) och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. 40 och sade: ´Du som bryter ner templet (naós) och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv, om du är Guds Son, och stig ner från korset!` 51 Och se, då brast förlåten i templet (naós) i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade” [kap]

Mark. 14:58; ”Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner detta tempel (naós) som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.” [kap]

Mark. 15:29, 38; ”29 De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: ´Se på den! Han som skulle bryta ner templet (naós) och bygga upp det igen på tre dagar`. 38 Då brast förlåten i templet (naós) i två stycken, uppifrån och ända ner.” [kap]

Luk. 1:9, 21, 22; ”9 Folket stod och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet (naós). 21 Folket stod och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet (naós). 22 När han sedan kom ut, kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet (naós). Han gjorde tecken åt dem och förblev stum.” [kap]

Luk. 23:45; ”Solen förmörkades, och förlåten i templet (naós) brast mitt itu.” [kap]

Joh. 2:19, 20, 21; ”19 Jesus svarade: ”Bryt ner detta tempel (naós), så skall jag resa upp det på tre dagar.” 20 Judarna sade: ´I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel (naós), och du skall resa upp det på tre dagar!`21 Men det tempel (naós) han talade om var hans kropp.” [kap]

Apg. 17:24; ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel (naós) som är gjorda av människohand.” [kap]

1 Kor. 3:16, 17; 16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel (naós) och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel (naós), skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel (naós) är heligt, och det templet (naós) är ni.” [kap]

1 Kor. 6:19; ”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel (naós) åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” [kap]

2 Kor. 6:16; ”Vad kan ett Guds tempel (naós) ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel (naós), ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.” [kap]

Ef. 2:21; ”Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel (naós) i Herren.” [kap]

2 Tess. 2:4; ”motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel (naós) och säger sig vara Gud.” [kap]

Dan 12:4 ”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”

Daniel förutsade att det dagliga offret skulle stoppas genom en skändlig handling, enligt Dan. 11:31; “dagliga offret” skulle stoppas i samband med “förödelsens styggelse”.

Om Sven-Allan Johansson 163 artiklar
Ansvarig utgivare för sistatiden.se

1 kommentar

  1. Fann det intressant med din undervisning om naos och hieron. Men varför använder Jesus och evangelierna även ordet nao’s om det fysiska templet som du angav ex. från matt 27 o Luk 19 ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.