Hur ser den starkaste kraften ut?

Är kärnvapen världens starkaste kraft? Kärnvapen är en typ av vapen vars sprängladdning får sin energi från fission, eller från olika kombinationer av fission och fusion, av atomkärnor, till skillnad mot konventionella vapen, vars sprängladdningar får sin energi från kemiska processer. Kärnvapen finns i varianter från de minsta med sprängkraft som inte är mycket större än de största konventionella bomberna, till enormt kraftfulla konstruktioner som kan utplåna allt inom en radie på flera kilometer. Av Charles Levy from one of the B-29 Superfortresses used in the attack.

Under många år har det tävlats om titeln Världens starkaste man. I år vanns tävlingen av Eddie Hall, Storbritannien. Bara en svensk kan titulera sig Världens starkaste man, Magnus Samuelsson. År 1998 erövrade han titeln. Det skedde vid en tävling i Marocko. Fem gånger har han stått på prispallen. Vid nio tillfällen har Magnus vunnit tävlingen Sveriges starkaste man. Första titeln vann han för 23 år sedan, 1995. [1], [2], [3]

Hur ser världens starkaste kraft ut?

Magnus Samuelsson på Idrottsgalan i Stockholm, på Globen den 14 januari 2013.

Här ovan handlar det om världens starkaste man. Men hur ser världens starkaste kraft ut? [4] 

Är det så att den allra starkaste kraften finns i den fysiska världen? Handlar det om kärnkraft? Kanske finns den i den psykiska eller finns den utanför samhällets traditionella box? Hur ser den boxen eller behållaren ut, i så fall?

Hur ser den behållaren ut?
Den stora behållaren för den kraft som finns hos Gud, är hans eget ord – Bibeln. Om vi vill göra den kraften till vår, så måste vi gå till Bibeln. Trots denna möjlighet så finns det bland kristna ett överflöd på människor som ber om kraft men försummar Bibeln, så skriver R. A. Torrey i det första kapitlet i boken ”Vägen till full kraft”.

R. A. Torrey var mycket kraftfull i sina uttalanden. Vad tycker du om det här citatet? ”Självklart är det mycket lättare och mer angenämt för vår andliga lättja att gå till en sammankomst eller till ett väckelsemöte och ropa till Gud om att bli fylld med den helige Ande än att sträva framåt dag efter dag, månad efter månad, år efter år, genom att gräva sig in i Guds ord.”

I bokens första kapitel undervisar R. A. Torrey om ”Guds ords kraft” – den stora behållaren. [5] [6]

”Hos Gud finns makten”, så står det i Ps. 62:12. Man längtar efter kraft för att bli fruktbärande i sitt liv men glömmer bort att Jesus har sagt: ”Säden är Guds ord”, Luk. 8:11.

Många önskar sig kraft till att smälta det kalla hjärtat och bryta den oböjliga viljan men man glömmer vad Gud sagt: ”Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan?”, Jer. 23:29.

Om vi vill äga full kraft i vårt liv och i vårt tjänande så måste vi leva av Guds ord. Det finns ingen annan så stärkande föda. Om vi inte tar oss tid till att studera Bibeln har vi inte kraft på samma sätt som vi inte kan ha fysisk styrka om vi inte tar oss tid till att äta nyttig mat.

Låt oss se vad Guds ord förmår:

1. Guds Ord har kraft att överbevisa om synd

I första hand har Guds ord kraft att överbevisa om synd. I Apg. 2:37 läser vi: ”När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad ska vi göra?”

Om vi kastar en blick tillbaka och ser efter, vad det var i det de hörde, som orsakade denna djupa överbevisning, så finner vi att det var det okonstlade Guds ordet. Läs Petri predikan och du ska märka, att den var en av de mest bibliska, som någonsin hållits. Det var den heliga Skrift från början till slut. Det var Guds ord, kraftigt framburet genom Guds Ande, som gav dem stygn i hjärtana. Om du vill överbevisa människorna, måste du ge dem Guds ord.

Jag hörde för en tid sedan en man be denna bön:
– O Gud, överbevisa oss om synd!” Det var en mycket god bön. Men om du icke låter din själ förnimma kraften av det redskap – Ordet – som Gud har bestämt till att överbevisa om synd så blir du inte överbevisad. Och om du önskar föra andra till överbevisning, så måste du använda Ordet till det.

För inte så länge sedan kom en ung man med ett fint utseende till vårt frågerum. Jag sade till honom:
– Är Ni kristen?
– Nej.
– Varför inte?
– Jag tänker som så att kristendomen är en god sak men jag har inte en så stor känsla för den.
– Men, sa jag, tror Ni inte att Ni är en syndare? Han svarade:
– Jo, det förmodar jag men jag är ingen stor syndare. Jag är en tämligen god människa.
– Så, min vän, svarade jag, Ni känner Er just nu inte överbevisad om synd. Jag har något i min hand, som är ett gudomligt medel till att överbevisa om synd. Jag slog upp Matt. 22:37, 38 i min Bibel och bad honom läsa. Han läste: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet”.
– Vad för ett bud är det? frågade jag. Han svarade:
– Det yttersta och förnämsta.
– Vad måste upp i ljuset av detta för att vara den förnämsta och största synden?
– Det måste vara att inte hålla och lyda detta bud, sa han.
– Har ni hållit det? Guds Ande gjorde genast den saken allvarlig för hans hjärta. Inte långt därefter böjde han knä, och han bad Gud om barmhärtighet, genom Kristus.

R. A. Torrey skriver i sin bok ”Vägen till full kraft” om den enormt stora skapande kraften som finns i Guds ord. Hur får vi tag i den? Genom att gräva oss ner i ordet; dag efter dag, månad efter månad och år efter år så finns löftet för oss om att få tag i Guds skapande kraft.

2. Guds Ord har kraft att föda en människa på nytt

För det andra förmår Guds ord pånyttföda. I 1 Petr. 1:23 läser vi: ”Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.”

I Jak. 1:18 heter det: ”I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat.” Om du vill bli född på nytt, är vägen mycket enkel. Läs Guds ord angående Kristus som korsfäst och uppstånden och låt det sjunka ned i ditt hjärta under stilla begrundan av det. Blicka upp till Gud och bed honom att genom den helige Ande göra Ordet levande. Tro det med hjärtat, och verket är fullbordat.

Om du önskar se någon annan bli född på nytt, så ge honom Guds ord.  Pånyttfödelseverket är från vår sida den naturligaste sak i världen. Vad det kommer an på Gud, så är det för oss oförklarligt, men med det har vi heller inget att skaffa. Förloppet är helt enkelt följande: människohjärtat är jordmånen; du och jag är såningsmän; Guds ord är säden, vilken vi myllar i denna jordmån; Gud ger den liv genom sin helige Ande och Gud ger växten (1 Kor. 3:6); hjärtat omfattar Ordet genom tron, och det nya livet blir frukten av detta. Den nya födelsen består i vårt delaktig görande av en ny natur, av Guds natur. Men hur blir vi delaktiga av Guds natur? Läs 2 Petr. 1:4 liksom sammanhanget: ”… för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.”

Så är det. Guds ord är det utsäde, ur vilket den gudomliga naturen spirar upp i människans själ.

3. Guds ord har kraft att åstadkomma tro

Vidare har Guds ord kraft att åstadkomma tro. I Rom. 10:17 heter det: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.”

Du kan aldrig få tro genom att bara be, aldrig genom någon viljeansträngning och aldrig genom försök att på någon annan väg arbeta fram den. Tron är verk av en bestämd orsak, och denna orsak är Guds ord. Det förhåller sig så med t. ex. frälsande tro. Antag att du önskar, att någon människa ska få bli delaktig av tro till frälsning. Ge henne då något särskilt Guds ord, som hon kan vila på. Fångvaktaren i Filippi sa:  ”Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?” (Apg. 16:30), och Paulus svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Men han stannade icke bara där. Läs den 32a versen: ”Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj.” De undervisade inte fångvaktaren att tro på Herren Jesus Kristus för att därefter lämna honom famlande i mörkret utan att ge honom något att tro på eller något för hans tro att vila på. De gav honom det, som Gud har förordnat att åstadkomma tro.

På den här punkten begår vi ofta misstag. Vi uppmanar människor: ”tro, tro, tro” men vi visar dem inte hur, vi ger dem intet bestämt att tro på. Den bibliska vägen och den rätta vägen är, att, då du uppmanar någon till att tro, så måste du också ge honom något att tro på. Ge honom t. ex. Jes. 53:6 och framhåll Kristus som korsfäst, eller ge honom 1 Petr. 2:24. Här finner tron vila. Tron måste ha en grund. Den kan icke sväva i tomma luften. Det är sorgligt att träffa människor, som bara uppmanats att tro, att tro och återigen att tro, men som inte har getts något att stödja sin tro på.

Inte bara frälsande tro kommer genom Guds ord utan även tro, som är mäktig i bönen. Antag att jag läst Mark. 11:24: ”Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert.”

Antag vidare att jag sa: – Vägen att få något som jag önskar är att tro att jag skall få det. Jag knäböjde också, bad och försökte att tro, men jag fick inte det som jag bad om, eftersom jag inte hade någon verklig tro.

Sann tro måste ha en säkerhet, en garanti. Innan jag verkligen kan tro, att jag skall få det jag begär, måste jag ha ett bestämt löfte ur Guds ord eller en bestämd Andens ledning att vila min tro på och vid. Vad ska vi då göra? Vi träder inför Gud, Det är något som vi önskar. Nu är frågan den: Finns det något löfte i Guds ord beträffande det som vi önskar? Vi undersöker Ordet och finner löftet. Nu har vi endast att ”breda ut” detta inför Gud. Vi säger t. ex:

– Himmelske Fader, vi längtar efter den helige Ande.  Du har sagt i ditt ord: ”Om nu ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte då den himmelske Fadern ge den helige Ande åt dem, som ber honom?”

Och Du har återigen sagt i Apg. 2:39: ”löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar” och eftersom jag är kallad och frälst, ber jag nu i enlighet med dessa Dina löften:

– Fyll mig med den helige Ande. Sedan går vi till 1 Joh. 5:14, 15 och säger: ”Fader, detta är den tillförsikt, jag har till Dig, att om jag ber om något efter Din vilja – och jag vet, att detta är efter Din vilja – så hör Du mig, och om jag vet, att Du hör mig, vet jag också, att jag har det, som jag bett Dig om”.

Efter detta står jag upp, och vilar på Guds löfte, och säger: ”Det är mitt” och då är det också i verkligheten mitt. Den enda vägen till den tro som segrar i bönen, går genom studium av Bibeln till kännedom om löftena och genom att dessa framläggs inför Gud under bönen.

George Müller var en av de märkligaste bönens män under 1800-talet. Han tog emot hundratals barn i olika barnhem. Genom att förbereda sig i Guds ord fick han en så stark tro att han kunde ta emot och försörja långt mer än tusen barn i olika barnhem.

George Müller var en av de märkligaste bönens män under 1800-talet. [7]
Men han förberedde sig alltid för bönen genom att studera Ordet, enligt Joh. 15:7:

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det.”

Det är alldeles samma förhållande med den tro som vi vill se i stället för tvivel. Den verkas också av Guds ord. Tänk dig att du har att göra med en tvivlare, om vilken du önskar, att han ska komma till sann tro. Hur bör du då handla? Ge honom en bok, som handlar om bevisen för kristendomens sanning? Jag har inget att säga om sådana böcker, men det finns en gudaingiven sådan och den är värd mer än alla de boksamlingar som någonsin har skrivits i detta ämne. Läs Joh. 20:31: ”Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.” Det är alltså tydligt, att Johannesevangeliet skrevs, för att människor genom det som är skrivet där: ”ska tro, att Jesus är Messias, Guds son, och för att de genom tron ska ha liv i hans namn”. Johannes evangelium är en av Gud inspirerad bok om bevisen för kristendomens sanning.

Vad ska vi alltså göra med oss själva, om vi tvivlar? Och hur ska vi bete oss mot andra sådana? Först måste undersöka om den egna viljan är helt uppgiven eller inte. ”Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.” (Joh. 7:17). Då egenviljan är död, så säg detta:

–Ta denna bok och läs den eftertänksamt och med ärlighet. Kom sedan tillbaka och berätta resultatet för mig.

Det här är absolut visst. Det finns ingen människa, agnostiker, fritänkare eller vem och vad som helst du vill, vars sinne är öppet för sanningen, som tar denna bok inför Gud och ber om ljus, vilken inte kommer till tro på Jesus som Kristus, Guds Son. Jag har försökt detta med, jag vet inte hur många män och kvinnor, och det har aldrig förekommit ett enda undantag från regeln, att de har blivit lagda till Kristus. Det har alltid slagit ut på samma sätt.

Den tro som vinner seger över världen, djävulen och köttet, den tro som vinner mäktiga segrar för Gud, kommer också av Ordet (läs 1 Joh. 5:4, Ef. 6:16, Hebr. 11:33,34). I ett mycket tidigt stadium av mitt kristna arbete läste jag en predikan av Moody. Där förekom något av den innebörden, att en människa inte kunde komma någonstans om hon inte hade tro. Jag sa:

– Den här predikan är sann. Jag måste ha tro. Jag började arbeta och försökte arbeta upp tro. Men jag hade inte den ringaste framgång. Ju mer jag försökte att arbeta fram tro, desto mindre kände jag mig äga den. Men en dag greps jag av det här bibelstället:

Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.” (Rom. 10:17), och jag hade lärt mig trons stora hemlighet, en av de största hemligheter, jag någonsin lärt känna. Jag började nära min tro med Guds ord, och då jag gjorde på det sättet, har den fortsatt att växa till från den dagen och tills nu. I alla livets lägen kommer därför tron av predikan och predikan av Guds ord. Om vi ska få tro – och om vi ska få makt med Gud, så måste vi ha tro – regelbundet måste vi leva, rikligt och dagligen i Guds ord.

4. Guds ord har förmågan att rena

Förutom allt detta förmår Guds ord att rena. I Ef. 5:25, 26 läser vi: ”I män, älska era hustrur såsom Kristus har älskat församlingen och utgett sig själv för henne till att helga henne, i det att han renade henne genom vattnets bad i kraft av ordet”.

Självklart är det mycket lättare och mer angenämt för vår andliga lättja
att gå till en sammankomst eller till ett väckelsemöte
och ropa till Gud om att bli fylld med den helige Ande
än att sträva framåt dag efter dag, månad efter månad, år efter år,
genom att gräva sig in i Guds ord

Guds ord kan inte bara ta bort orenheten ur hjärtat utan även rena det utvärtes livet. Om du önskar leva ett rent liv, så måste du två dig ofta genom att hålla till vid Guds ords renande vatten. Den som vistas i en stad, vars atmosfär är förorenad av rök får nedsvärtade händer när han går ut på gatan. Han måste tvätta sig titt som tätt om han vill vara ren. Vi lever alla i en värld, vars atmosfär är orenad. Det är en mycket ond värld. Då vi den ena dagen efter den andra kommer i beröring med detta onda, finns det bara ett enda sätt att bevara sig ren. Det är att ta upprepade ”bad” i Ordets välsignade vatten. Du måste ”bada” varje dag och ta mycken tid åt det. Ett dagligt förlängt ”bad” under djup begrundan av Ordet är det enda som kan bevara ett liv rent (Ps. 119:9).

5. Guds ord har kraft att bygga upp

I nästa rum nämner vi om Guds ords kraft att uppbygga. I Apg. 20:32 heter det: ”Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.” (Eng. översättning: ”… och hans nådes ord, vilket förmår att uppbygga er …”). Vi hör i dessa dagar rätt mycket om karaktärsdaning. Guds ord är det enda medlet, genom vilken en verklig karaktär danas. I 2 Petr. 1:5-7 har vi en framställning av sju drag i en kristen människas liv. Den stora olyckan idag är, att vi har så många ”ensidiga” kristna, och orsaken är likgiltighet för Guds ord. I 1 Petr. 2:2 möter vi en liknande tanke, uttryckt i en annan form. ”Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning,” För att kunna växa till måste vi ha en hälsosam, närande och riklig föda. Den enda andliga föda som innehåller alla de beståndsdelar som är nödvändiga för naturlig kristen tillväxt är Guds ord. En kristen kan lika litet tillväxa som han bör, utan ständig, regelbunden och riklig näring från Guds ord, precis som ett litet barn kan växa till utan lämplig näring.

6. Guds ord har förmågan att göra människor visa

Dessutom förmår Guds ord att göra människor visa. Ps.119:130 är värd den mest omsorgsfulla uppmärksamheten. ”När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor.” Det finns mera visdom i Bibeln än i tidevarvens alla samlingar av litteratur. Den, som studerar Bibeln men ingen annan bok, vet likväl mer av verklig visdom – än den visdom som det räknas med i evigheten lika väl som i tiden. Den visdom som denna döende värld behöver och efter vilken hungrande hjärtan i dag tråna efter är inte den människa som läser varje annan bok men glömmer bort sin Bibel. Den, som läser Bibeln och sätter undan alla andra böcker är visare än den, som läser alla andra böcker men glömmer bort Bibeln.  En begrundare av Bibeln har mera av värde att säga, mera sådant som visa människor önskar höra, än någonsin den som fördjupar sig i allt annat men ringaktar denna bok. Detta har gång på gång bevisats i kyrkans historia. De personer som har satt de djupaste spåren i den andliga utvecklingen under tidernas lopp, de som har åstadkommit de stora reformationerna i liv och lära, de kring vilka man trängts för att få höra dem, och av vars ord människor varit så beroende, de har alla varit bibelkännare, och i många fall har de känt till bara lite grand vid sidan av Bibeln. Jag har mött män och kvinnor utan större lärdom, ja med knappast någon skolutbildning, men som har känt till sin Bibel. Jag skulle hellre vilja sitta vid deras fötter och lära av den visdom som kommer från deras läppar än lyssna till dem som vet mycket om filosofi och naturvetenskap, ja, t. o. m. om teologi, men som inte alls lärt känna Guds ord. Det ligger en stor sanning i Pauli ord till Timoteus: ”All skrift som är ingiven av Gud, är också nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig, väl skickad till allt gott verk”.

På vilket sätt? Genom studium av Boken.

7. Guds ord har kraft att ge visshet om evigt liv

Guds ord har kraft att ge visshet om evigt liv. I 1 Joh. 5:13 läser vi: ”Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.” Det vill säga vissheten om evigt liv kommer genom det som är ”skrivet”. Låt oss tänka oss någon, som inte är viss om sin frälsning. Hur ska vi bete oss mot en sådan? Ska vi uppmana honom att bedja, tills dess han får visshet? Nej, alls inte. Vi måste visa honom ett bibelrum som t ex Joh. 3:36: ”Den som tror på Sonen, han har evigt liv”. Håll honom kvar där, tills det går upp för honom att det är Guds ord. Då blir han förvissad om att han har evigt liv eftersom han tror på Sonen. Guds ord säger att ”den som tror på Sonen, han har evigt liv”.

8. Guds ord förmår att föra frid till hjärtat

Guds ord förmår föra frid till hjärtat. I Ps. 85:9 heter det: ”Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk, till sina trogna”. Det finns många människor, som söker efter frid, som längtar efter frid, och som ber om frid. Men den djupa hjärtefriden springer fram när vi begrundar Guds ord. Det finns t. ex. ett bibelord, som för alltid driver bort all oro, om vi dagligen stannar inför det tills dess det tränger in i våra hjärtan och får grepp om oss. Det är Rom. 8:28: ”Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.” Ingenting kan möta oss, som inte ingår i detta ”allt”. Om vi tro på dessa ord och grips av dem, ska inget som kommer på kunna störa vår frid.

9. Guds ord framkallar glädje

Guds ord framkallar även glädje. Jeremia säger i 15e kapitlets 16e vers: ”Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.” Jesus säger i Joh. 15:11: ”Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.” Det är alltså tydligt, att den sanna och fulla glädjen har sin grund i Guds ord. Det ges ingen glädje på denna jord från någon världslig källa liksom den som tänds och brinner i den människas hjärta, som tror på Jesus Kristus, när han har sin lust i Guds ord och detta förs till hans hjärta genom den helige Andes kraft.

10. Tålamod, vederkvickelse och hopp kommer också från Guds ord

Tålamod, vederkvickelse och hopp härrör också från Guds ord. ”Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger.” Rom. 15:4.

11. Guds ord har förmågan att bevara från villfarelse och synd

Låt oss slutligen nämna, att Guds ord förmår att bevara från villfarelse och synd. I Apg. 20:29-32 varnar aposteln Paulus de äldste i Efesus för de villfarelser som skulle smyga in sig bland dem. Därför anbefallde han dem ”åt Gud och hans nådes ord”. På liknande sätt talade Paulus, då han skrev till Timoteus, föreståndaren för samma församling: ”Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.” (2 Tim, 3:13-15). Den som ständigt lever av Guds ord, är ståndaktig gent emot våra dagars mångfaldiga villfarelser. Det är inget annat än försummelse av Ordet, som gjort att så många blivit ett byte för de många falska läror, som djävulen så fint och oförmärkt söker nästla in i dagens kristna församling. Men Guds ord är mäktigt att inte bara bevara från villfarelse utan även från synden. I Ps. 119:11 läser vi: ”Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig.”

Den människa som dagligen hämtar kraft ur Guds ord, blir ståndaktig inför djävulens frestelser. Varje dag när vi försummar Ordet, lämnar vi en öppen dörr genom vilken Satan har en säker ingång till våra hjärtan och till våra liv. Till och med Guds egen Son mötte och övervann sin motståndare med Skrifterna. På var och en av Satans försök svarade han: ”Det är skrivet” (Matt. 4:4, 7, 10). Satan lämnade fältet fullkomligt besegrad.

Av det, som nu blivit sagt, framgår det tydligt, att första steget på vägen till full kraft i kristet liv och tjänande är studium av Ordet. Om Bibeln sätts åt sidan, kan aldrig den fulla kraften uppenbaras i vårt liv och i vårt tjänande. I mycket av det, som nu skrivs om kraft och även många gånger framställs i predikan, förbises denna sak. Den helige Andes verk prisas, men medlet genom vilken han verkar, är till stor del bortglömt. Resultatet är flyktig entusiasm och livlighet men ingen stadigvarande och förblivande tillväxt i kraft och liv finns.

Vi kan inte bli delaktiga av kraften och vi kan inte vidmakthålla den i våra egna liv och i vårt arbete för andra, med mindre vi ständigt och på ett djuplodande sätt begrundar Guds ord.

Om ”våra löv inte ska vissna bort” och att det som vi gör ska lyckas väl då måste vi ha vår lust i Guds lag så att vi tänker på den både dag och natt (Ps. 1:2, 3). Självklart är det mycket lättare och mer angenämt för vår andliga lättja att gå till en sammankomst eller till ett väckelsemöte och ropa till Gud om att bli fylld med den helige Ande än att sträva framåt dag efter dag, månad efter månad, år efter år, genom att gräva sig in i Guds ord. Men en Ande uppfyllelse som inte underhålls av ett ivrigt studium av Ordet kommer snart att förlora sin betydelse. Det är värt att minnas att just de frukter som Paulus på ett ställe tillskriver Ande uppfyllelsen (Ef. 5:16-18) så säger han på ett annat ställe så här: ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er” (Kol.3:16-18).

Tydligen kände inte Paulus till någon uppfyllelse med den helige Ande, skild från en djup och ständig betraktelse av Ordet. För att helt kort sammanfatta allt: den som önskar erhålla och bevara den fulla kraften i det kristna livet och i tjänandet måste oavbrutet hämta näring från Guds ord.

Denna text har författats av Reuben Archer Torrey
Han föddes 1856 och dog 1928. R. A. Torrey var en stor amerikansk evangelist runt sekelskiftet 1900 och många av hans skrifter finns i svensk översättning. På Internet finns mycket material på engelska om R.A. Torrey och hans verksamhet.

Källor och relaterat:

[1] Världens starkaste man
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_starkaste_man

[2] Magnus Samuelsson blev världens starkaste man 1998 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Samuelsson

[3] Lista över Sveriges starkaste man
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_starkaste_man

[4] Kärnvapen
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnvapen

[5] [6] Presentation av evangelisten, pastorn och författaren Reuben Archer Torrey
http://www.biblebaptistelmont.org/BBC/library/torrey.html
https://en.wikipedia.org/wiki/R._A._Torrey

[7] George Müller tog hand om mer än ettusen barn i olika barnhem i Bristol, England
https://en.wikipedia.org/wiki/George_M%C3%BCller

Om R. A. Torrey 1 artikel
Gästskribent

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.